Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2
Gosu 2, Gosu - Cao Thủ 2
Tùy chỉnh

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 [chap 137]

[Cập nhật lúc: 11/03/2021 00:30:03]

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 1

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 2

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 3

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 4

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 5

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 6

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 7

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 8

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 9

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 10

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 11

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 12

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 13

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 14

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 15

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 16

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 17

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 18

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 19

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 20

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 21

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 22

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 23

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 24

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 25

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 26

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 27

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 28

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 29

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 30

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 31

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 32

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 33

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 34

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 35

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 36

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 37

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 38

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 39

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 40

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 41

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 42

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 43

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 44

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 45

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 46

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 47

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 48

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 49

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 50

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 51

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 52

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 53

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 54

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 55

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 56

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 57

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 58

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 59

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 60

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 61

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 62

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 63

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 64

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 65

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 66

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 67

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 68

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 69

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 70

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 71

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 72

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 73

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 74

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 75

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 76

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 77

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 78

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 79

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 80

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 81

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 82

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 83

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 84

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 85

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 86

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 87

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 88

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 89

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 90

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 91

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 92

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 93

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 94

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 95

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137 - 96

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 137

Truyện gợi ý

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...

Nhật Tà Nguyệt Ma

Một đôi trai gái trải qua một đêm, phát hiện mình đã mất sạch trí nhớ, họ không thể không kết bạn cùng nhau lên đường tìm lại ký ức. Qua vô số trận chiến, họ biết bản thân chính là Nhật Tà và Nguyệt Ma từng chấn nhiếp giang hồ trong truyền thuyết. Nhân vật chấn kinh thiên hạ này, tại sao lại mất đi trí nhớ? Đón xem tại beeng.net nha!

Hard Core Leveling Warrior ss2

Câu chuyện diễn ra sau 2 năm kể từ khi các thần đều diệt vong, Lúc này Dark đã lên ngôi vương của vùng đất mới: Dark Land. Ở phía khác team Nightmare đã bắt đầu lớn mạnh, dưới sự lãnh đạo của nữ hoàng mới: No Name, bắt đầu đánh chiếm lục địa. Đọc các chương cũ của ss1 và 7 chap After Ending

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn

Tên khác: Gosu. Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ... chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này... có một nhân vật chính bí ẩn đây... đón xem nhé!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!