Truyện Dịch

Hoa nhan sách

Sơ lược

Thái tử quyền khuynh thiên hạ, không rõ ra sao lại muốn lấy một nương tử ô danh ‘’Hồng Hạnh Xuất Tường’’, Hoa Gia đại tiểu thư? Tin tức vừa truyền ra, làm kinh động bao nhiêu tâm hồn thiếu thiếu nữ ở kinh đô. Cái gì?! Ả nữ nhân hư hỏng này vẫn khăng khăng không muốn làm phi của thái tử…… chỉ vì một hủ mỹ tửu mà trốn theo một nam nhân khác? Hoa đại tiểu thư: Ta là một nữ nhân lỗ mãng, không hề xứng với người! Thái tử gia: Vậy ta sẽ làm cho nàng xứng với ta, toàn thiên hạ chỉ có ta mới thể chọn.

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐã hoàn thành
Lượt xem39,495
Theo dõi39
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2.1
 3. 03.chap-2.2
 4. 04.chap-3.1
 5. 05.chap-3.2
 6. 06.chap-4.1
 7. 07.chap-4.2
 8. 08.chap-5.1
 9. 09.chap-5.2
 10. 10.chap-6.1
 11. 11.chap-6.2
 12. 12.chap-7.1
 13. 13.chap-7.2
 14. 14.chap-8.1
 15. 15.chap-8.2
 16. 16.chap-9.1
 17. 17.chap-9.2
 18. 18.chap-10.1
 19. 19.chap-10.2
 20. 20.chap-11.1
 21. 21.chap-11.2
 22. 22.chap-12.1
 23. 23.chap-12.2
 24. 24.chap-13.1
 25. 25.chap-13.2
 26. 26.chap-14.1
 27. 27.chap-14.2
 28. 28.chap-15.1
 29. 29.chap-15.2
 30. 30.chap-16.1
 31. 31.chap-16.2
 32. 32.chap-17.1
 33. 33.chap-17.2
 34. 34.chap-18.1
 35. 35.chap-18.2
 36. 36.chap-19.1
 37. 37.chap-19.2
 38. 38.chap-20.1
 39. 39.chap-20.2
 40. 40.chap-21.1
 41. 41.chap-21.2
 42. 42.chap-22.1
 43. 43.chap-22.2
 44. 44.chap-23.1
 45. 45.chap-23.2
 46. 46.chap-24.1
 47. 47.chap-24.2
 48. 48.chap-25.1
 49. 49.chap-25.2
 50. 50.chap-26
 51. 51.chap-26.2
 52. 52.chap-27.1
 53. 53.chap-27.2
 54. 54.chap-28.1
 55. 55.chap-28.2
 56. 56.chap-29.1
 57. 57.chap-29.2
 58. 58.chap-30.1
 59. 59.chap-30.2
 60. 60.chap-31.1
 61. 61.chap-31.2
 62. 62.chap-32.1
 63. 63.chap-32.2
 64. 64.chap-33.1
 65. 65.chap-33.2
 66. 66.chap-34.1
 67. 67.chap-34.2
 68. 68.chap-35.1
 69. 69.chap-35.2
 70. 70.chap-37.1
 71. 71.chap-37.2
 72. 72.chap-38.1
 73. 73.chap-38.2
 74. 74.chap-39.1
 75. 75.chap-39.2
 76. 76.chap-40.1
 77. 77.chap-40.2
 78. 78.chap-41.1
 79. 79.chap-41.2
 80. 80.chap-42.1
 81. 81.chap-42.2
 82. 82.chap-43.1
 83. 83.chap-43.2
 84. 84.chap-44.1
 85. 85.chap-44.2
 86. 86.chap-45.1
 87. 87.chap-45.2
 88. 88.chap-46.1
 89. 89.chap-46.2
 90. 90.chap-47.1
 91. 91.chap-47.2
 92. 92.chap-48.1
 93. 93.chap-48.2
 94. 94.chap-49.1
 95. 95.chap-49.2
 96. 96.chap-50.1
 97. 97.chap-50.2
 98. 98.chap-51.1
 99. 99.chap-51.2
 100. 100.chap-52.1
 101. 101.chap-52.2
 102. 102.chap-53.1
 103. 103.chap-53.2
 104. 104.chap-54.1
 105. 105.chap-54.2
 106. 106.chap-55.1
 107. 107.chap-55.2
 108. 108.chap-56.1
 109. 109.chap-56.2
 110. 110.chap-57.1
 111. 111.chap-57.2
 112. 112.chap-58.1
 113. 113.chap-58.2
 114. 114.chap-59.1
 115. 115.chap-59.2
 116. 116.chap-60.1
 117. 117.chap-60.2
 118. 118.chap-61.1
 119. 119.chap-61.2
 120. 120.chap-62.1
 121. 121.chap-62.2
 122. 122.chap-63.1
 123. 123.chap-63.2
 124. 124.chap-64.1
 125. 125.chap-64.2
 126. 126.chap-65.1
 127. 127.chap-65.2
 128. 128.chap-66.1
 129. 129.chap-66.2
 130. 130.chap-67.1
 131. 131.chap-67.2
 132. 132.chap-68.1
 133. 133.chap-68.2
 134. 134.chap-69.1
 135. 135.chap-69.2
 136. 136.chap-70.1
 137. 137.chap-70.2
 138. 138.chap-71.1
 139. 139.chap-71.2
 140. 140.chap-72.1
 141. 141.chap-72.2
 142. 142.chap-73.1
 143. 143.chap-73.2
 144. 144.chap-74.1
 145. 145.chap-74.2
 146. 146.chap-75.1
 147. 147.chap-75.2
 148. 148.chap-76.1
 149. 149.chap-76.2
 150. 150.chap-77.1
 151. 151.chap-77.2
 152. 152.chap-78.1
 153. 153.chap-78.2
 154. 154.chap-79.1
 155. 155.chap-79.2
 156. 156.chap-80.1
 157. 157.chap-80.2
 158. 158.chap-81.1
 159. 159.chap-81.2
 160. 160.chap-82.1
 161. 161.chap-82.2
 162. 162.chap-83.1
 163. 163.chap-83.2
 164. 164.chap-84.1
 165. 165.chap-84.2
 166. 166.chap-85.1
 167. 167.chap-85.2
 168. 168.chap-86.1
 169. 169.chap-86.2
 170. 170.chap-87.1
 171. 171.chap-87.2
 172. 172.chap-88.1
 173. 173.chap-88.2
 174. 174.chap-89.1
 175. 175.chap-89.2
 176. 176.chap-90.1
 177. 177.chap-90.2
 178. 178.chap-91.1
 179. 179.chap-91.2
 180. 180.chap-92.1
 181. 181.chap-92.2
 182. 182.chap-93.1
 183. 183.chap-93.2
 184. 184.chap-94.1
 185. 185.chap-94.2
 186. 186.chap-95.1
 187. 187.chap-95.2
 188. 188.chap-96.1
 189. 189.chap-96.2
 190. 190.chap-97.1
 191. 191.chap-97.2
 192. 192.chap-98.1
 193. 193.chap-98.2
 194. 194.chap-99.1
 195. 195.chap-99.2
 196. 196.chap-100
 197. 197.chap-101
 198. 198.chap-102
 199. 199.chap-103
 200. 200.chap-104
 201. 201.chap-105
 202. 202.chap-106
 203. 203.chap-107
 204. 204.chap-108
 205. 205.chap-109
 206. 206.chap-110
 207. 207.chap-111
 208. 208.chap-112
 209. 209.chap-113
 210. 210.chap-114
 211. 211.chap-115
 212. 212.chap-116
 213. 213.chap-117
 214. 214.chap-118
 215. 215.chap-119
 216. 216.chap-120
 217. 217.chap-121
 218. 218.chap-122
 219. 219.chap-123
 220. 220.chap-124
 221. 221.chap-125
 222. 222.chap-126
 223. 223.chap-127
 224. 224.chap-128
 225. 225.chap-129
 226. 226.chap-130
 227. 227.chap-131
 228. 228.chap-132
 229. 229.chap-133
 230. 230.chap-134
 231. 231.chap-135
 232. 232.chap-136
 233. 233.chap-137
 234. 234.chap-138
 235. 235.chap-139
 236. 236.chap-140
 237. 237.chap-141
 238. 238.chap-142
 239. 239.chap-143
 240. 240.chap-144
 241. 241.chap-145
 242. 242.chap-146
 243. 243.chap-147
 244. 244.chap-148
 245. 245.chap-149
 246. 246.chap-150
 247. 247.chap-151
 248. 248.chap-152
 249. 249.chap-153
 250. 250.chap-154
 251. 251.chap-155
 252. 252.chap-156
 253. 253.chap-157
 254. 254.chap-158
 255. 255.chap-159
 256. 256.chap-160
 257. 257.chap-161
 258. 258.chap-162
 259. 259.chap-163
 260. 260.chap-164
 261. 261.chap-165
 262. 262.chap-166
 263. 263.chap-167
 264. 264.chap-168
 265. 265.chap-169
 266. 266.chap-170
 267. 267.chap-171
 268. 268.chap-172
 269. 269.chap-173
 270. 270.chap-174
 271. 271.chap-175
 272. 272.chap-176
 273. 273.chap-177
 274. 274.chap-178
 275. 275.chap-179
 276. 276.chap-180
 277. 277.chap-181
 278. 278.chap-182
 279. 279.chap-183
 280. 280.chap-184
 281. 281.chap-185
 282. 282.chap-186
 283. 283.chap-187
 284. 284.chap-188
 285. 285.chap-189
 286. 286.chap-190
 287. 287.chap-191
 288. 288.chap-192
 289. 289.chap-193
 290. 290.chap-194
 291. 291.chap-195
 292. 292.chap-196
 293. 293.chap-197
 294. 294.chap-198
 295. 295.chap-199
 296. 296.chap-200
 297. 297.chap-201
 298. 298.chap-202
 299. 299.chap-203
 300. 300.chap-204
 301. 301.chap-205
 302. 302.chap-206
 303. 303.chap-207
 304. 304.chap-208
 305. 305.chap-209
 306. 306.chap-210
 307. 307.chap-211
 308. 308.chap-212
 309. 309.chap-213
 310. 310.chap-214
 311. 311.chap-215
 312. 312.chap-216
 313. 313.chap-217
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Trò Chơi Trừng Phạt

Ác nữ trọng sinh lôi phong ,xoát công đức, chiến tiểu nhân, từ giờ trở đi, ta Nguyệt Lam, muốn xưng bá cái này thế giới khác này! Ha ha ha ha! ... Vân...vân, đợi một tý, Diêm Hỏa Tiên quân, ta chỉ là vì xoát công đức mới giúp ngươi giải hỏa độc, không thật sự muốn với ngươi giả đùa giỡn thành thực làm thành vợ chồng! Thả ta ra!

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

Nàng - nữ sát thủ của thế kỷ 21 bỗng dưng xuyên không về cổ đại, nữ giả nam trở thành Thái tử, bị phạt trượng vì sàm sỡ Hộ quốc tướng quân? Sờ cái mông đau tê tái, cơn giận của nàng ngùn ngụt bốc lên đầu! Bà nội nó chứ! Còn chưa sàm sỡ được giai đẹp mà đã bị đánh là sao? Tên tướng quân đó đâu rồi? Gia nhất định phải sờ cho bằng được mới nguôi hận! Cung nhân cuống quýt đuổi theo nàng, can ngăn, khuyên giải. “Gia, ngài đừng đi ...

Tử Sắc Sắc Vi

Đỗ Tuyết Vi vốn là một đại tiểu thư sống trong cuộc sống giàu có, an nhàn, gia đình hành phúc. Nhưng bởi vì cha tự sát, gia đình tuyệt đẹp của cô ấy bống chốc sụp đổ, mẹ của Tuyết Vi vì bị sốc quá lớn nên ốm nặng liệt giường. Vì trang trải cho cuộc sống, vì kiếm tiền chữa trị cho mẹ mà cô ấy bắt buộc phải trở thành một công chúa tiếp khách ở Thủy Vân Gian. Bằng sự thông minh và những thủ đoạn của mình nên cô ấy đã nhận được ...

Cẩm Lý thiếu nữ của tôi

Ngày hôm nay tên lừa đảo họ Tài gặp được Cẩm lý thiếu nữ, rốt cuộc đây là cái kết may mắn hay sự bắt đầu của những đen đủi liên miên. Từ hôm nay hãy đọc và share để nhận được may mắn nhé! *Giải thích về tên tác phẩm: “Cẩm Lý” có nghĩa là vận may. Tương truyền Lý ngư (cá chép) sẽ mang lại sự may mắn cho chủ nhân, ngoài ra câu “Cá chép hóa rồng” cũng chính là chỉ loài cá này. Ở Việt Nam, loài cá này thường được gọi là Cá chép ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Thành viên
Hânlovely Trả lời Báo vi phạm
Định lướt hỏi truyện hay ko m.n , nhìn lại éo thấy aiemo
 • Author
  trangKhách Lạ 1 giây trướcChapter 217Báo vi phạm
  emođọc đi thì bt hay koemo
  hay lắm nha
 • Author
  MimiKhách Lạ 1 giây trướcChapter 208Báo vi phạm
  Hay lắm haha đọc tới tận đây rồi còn hỏi hay hơm :)))