Truyện Dịch

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Sơ lược

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tên khácTa Làm Thành Chủ Tai Dị Giới
Tình trạngĐang tiến hành
Thể loạiManhua, Truyện Màu
Lượt xem3,193
Theo dõi3
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-49.2
 51. 51.chap-50
 52. 52.chap-50.2
 53. 53.chap-51
 54. 54.chap-51.2
 55. 55.chap-52
 56. 56.chap-52.2
 57. 57.chap-53
 58. 58.chap-53.2
 59. 59.chap-54
 60. 60.chap-54.2
 61. 61.chap-55
 62. 62.chap-55.2
 63. 63.chap-56
 64. 64.chap-56.2
 65. 65.chap-57
 66. 66.chap-57.2
 67. 67.chap-58
 68. 68.chap-58.2
 69. 69.chap-59
 70. 70.chap-59.2
 71. 71.chap-60
 72. 72.chap-60.2
 73. 73.chap-61
 74. 74.chap-61.2
 75. 75.chap-62
 76. 76.chap-62.2
 77. 77.chap-63
 78. 78.chap-63.2
 79. 79.chap-64
 80. 80.chap-64.2
 81. 81.chap-65
 82. 82.chap-65.2
 83. 83.chap-66
 84. 84.chap-66.2
 85. 85.chap-67
 86. 86.chap-67.2
 87. 87.chap-68
 88. 88.chap-68.2
 89. 89.chap-69
 90. 90.chap-69.2
 91. 91.chap-70
 92. 92.chap-70.2
 93. 93.chap-71
 94. 94.chap-71.2
 95. 95.chap-72
 96. 96.chap-72.2
 97. 97.chap-73
 98. 98.chap-73.2
 99. 99.chap-74
 100. 100.chap-74.2
 101. 101.chap-75
 102. 102.chap-75.2
 103. 103.chap-76
 104. 104.chap-76.2
 105. 105.chap-77
 106. 106.chap-77.2
 107. 107.chap-78
 108. 108.chap-78.2
 109. 109.chap-79
 110. 110.chap-79.2
 111. 111.chap-80
 112. 112.chap-80.2
 113. 113.chap-81
 114. 114.chap-81.2
 115. 115.chap-82
 116. 116.chap-82.2
 117. 117.chap-83
 118. 118.chap-83.2
 119. 119.chap-84
 120. 120.chap-84.2
 121. 121.chap-85
 122. 122.chap-85.2
 123. 123.chap-86
 124. 124.chap-86.2
 125. 125.chap-87
 126. 126.chap-87.2
 127. 127.chap-88
 128. 128.chap-88.2
 129. 129.chap-89
 130. 130.chap-89.2
 131. 131.chap-90
 132. 132.chap-90.2
 133. 133.chap-91
 134. 134.chap-91.2
 135. 135.chap-92
 136. 136.chap-92.2
 137. 137.chap-93
 138. 138.chap-93.2
 139. 139.chap-94
 140. 140.chap-94.2
 141. 141.chap-95
 142. 142.chap-95.2
 143. 143.chap-96
 144. 144.chap-96.2
 145. 145.chap-97
 146. 146.chap-97.2
 147. 147.chap-98
 148. 148.chap-98.2
 149. 149.chap-99
 150. 150.chap-99.2
 151. 151.chap-100
 152. 152.chap-100.2
 153. 153.chap-101
 154. 154.chap-101.2
 155. 155.chap-102
 156. 156.chap-102.2
 157. 157.chap-103
 158. 158.chap-103.2
 159. 159.chap-104
 160. 160.chap-104.2
 161. 161.chap-105
 162. 162.chap-105.2
 163. 163.chap-106
 164. 164.chap-106.2
 165. 165.chap-107
 166. 166.chap-107.2
 167. 167.chap-108
 168. 168.chap-108.2
 169. 169.chap-109
 170. 170.chap-109.2
 171. 171.chap-110
 172. 172.chap-110.2
 173. 173.chap-111
 174. 174.chap-111.2
 175. 175.chap-112
 176. 176.chap-112.2
 177. 177.chap-113
 178. 178.chap-113.2
 179. 179.chap-114
 180. 180.chap-114.2
 181. 181.chap-115
 182. 182.chap-115.2
 183. 183.chap-116
 184. 184.chap-116.2
 185. 185.chap-117
 186. 186.chap-117.2
 187. 187.chap-118
 188. 188.chap-118.2
 189. 189.chap-119
 190. 190.chap-119.2
 191. 191.chap-120
 192. 192.chap-120.2
 193. 193.chap-121
 194. 194.chap-121.2
 195. 195.chap-122
 196. 196.chap-122.2
 197. 197.chap-123
 198. 198.chap-123.2
 199. 199.chap-124
 200. 200.chap-124.2
 201. 201.chap-125
 202. 202.chap-125.2
 203. 203.chap-126
 204. 204.chap-127
 205. 205.chap-128
 206. 206.chap-129
 207. 207.chap-130
 208. 208.chap-131
 209. 209.chap-132
 210. 210.chap-133
 211. 211.chap-134
 212. 212.chap-135
 213. 213.chap-136
 214. 214.chap-137
 215. 215.chap-138
 216. 216.chap-139
 217. 217.chap-140
 218. 218.chap-141
 219. 219.chap-142
 220. 220.chap-143
 221. 221.chap-144
 222. 222.chap-145
 223. 223.chap-146
 224. 224.chap-147
 225. 225.chap-148
 226. 226.chap-149
 227. 227.chap-150
 228. 228.chap-151
 229. 229.chap-152
 230. 230.chap-153
 231. 231.chap-154
 232. 232.chap-155
 233. 233.chap-156
 234. 234.chap-157
 235. 235.chap-158
 236. 236.chap-159
 237. 237.chap-160
 238. 238.chap-161
 239. 239.chap-162
 240. 240.chap-163
 241. 241.chap-164
 242. 242.chap-165
 243. 243.chap-166
 244. 244.chap-167
 245. 245.chap-168
 246. 246.chap-169
 247. 247.chap-170
 248. 248.chap-171
 249. 249.chap-172
 250. 250.chap-173
 251. 251.chap-174
 252. 252.chap-175
 253. 253.chap-176
 254. 254.chap-177
 255. 255.chap-178
 256. 256.chap-179
 257. 257.chap-180
 258. 258.chap-181
 259. 259.chap-182
 260. 260.chap-183
 261. 261.chap-184
 262. 262.chap-185
 263. 263.chap-186
 264. 264.chap-187
 265. 265.chap-188
 266. 266.chap-189
 267. 267.chap-190
 268. 268.chap-191
 269. 269.chap-192
 270. 270.chap-193
 271. 271.chap-194
 272. 272.chap-195
 273. 273.chap-196
 274. 274.chap-197
 275. 275.chap-198
 276. 276.chap-199
 277. 277.chap-200
 278. 278.chap-201
 279. 279.chap-202
 280. 280.chap-203
 281. 281.chap-204
 282. 282.chap-205
 283. 283.chap-206
 284. 284.chap-207
 285. 285.chap-208
 286. 286.chap-209
 287. 287.chap-210
 288. 288.chap-211
 289. 289.chap-212
 290. 290.chap-213
 291. 291.chap-214
 292. 292.chap-215
 293. 293.chap-216
 294. 294.chap-217
 295. 295.chap-218
 296. 296.chap-219
 297. 297.chap-220
 298. 298.chap-221
 299. 299.chap-222
 300. 300.chap-223
 301. 301.chap-224
 302. 302.chap-225
 303. 303.chap-226
 304. 304.chap-227
 305. 305.chap-228
 306. 306.chap-229
 307. 307.chap-230
 308. 308.chap-231
 309. 309.chap-232
 310. 310.chap-233
 311. 311.chap-234
 312. 312.chap-235
 313. 313.chap-236
 314. 314.chap-237
 315. 315.chap-238
 316. 316.chap-239
 317. 317.chap-240
 318. 318.chap-241
 319. 319.chap-242
 320. 320.chap-243
 321. 321.chap-244
 322. 322.chap-245
 323. 323.chap-246
 324. 324.chap-247
 325. 325.chap-248
 326. 326.chap-249
 327. 327.chap-250
 328. 328.chap-251
 329. 329.chap-252
 330. 330.chap-253
 331. 331.chap-254
 332. 332.chap-255
 333. 333.chap-256
 334. 334.chap-257
 335. 335.chap-258
 336. 336.chap-259
 337. 337.chap-260
 338. 338.chap-261
 339. 339.chap-262
 340. 340.chap-263
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Con gái bảo bối của ma vương

từ khi ở nhà cô, tôi bị bắt nạt rất nhiều. Muốn kết bạn nhưng vì béo mập nên bị bạn bè cô lập... sao đời người lại khó khăn như thế? tôi chỉ muốn sống thật tốt! sau một vụ tai nạn xe, lần nữa mở mắt ra, gì cơ? đây là ma giới? cha tôi là vua ma giới?! người cha ma vương này quả thực cuồng cưng chiều con gái, ngay cả những tiểu ca ca cũng yêu chiều bảo bảo ...

Ta Mới Không Gả Cho Hoàng Tử Phản Diện

 Hoàng tử sát thần Nhan Hy diệt trừ diệt trừ địch quốc lại mang về một nàng công chúa vong quốc, nhóc con 5 tuổi Đào Tiểu Vi quậy phá Vương phủ chó gà không yên, lãnh huyết Vương gia lần đầu thể nghiệm cảm giác nuôi một đưâ nhóc, chinh chiến sa trường bao năm, nhóc con ấy lại trở thành cô nương khuynh quốc khuynh thành, từ đây Nhan Hy diệt địch quốc, trảm tình địch, trong ...

Ảnh Đế Yêu Hồ

ND: Niên hạ thâm tình bá đạo tổng tài công VS Eo thon chân dài da bạch mạo mĩ tâm cơ dụ thụ. -------------------------- Dịch giả: Linh Miêu Nhóm Đăng tải: NetTruyen.com -------------------------- #LMNX19 #LinhMieuNhom #NetTruyen #LMLinhMieu #LMN
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!