Tùy chỉnh

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê [chap 32]

[Cập nhật lúc: 09/05/2021 16:15:26]

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 1

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 3

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 8

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 10

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 11

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 13

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 14

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 16

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 17

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 18

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 19

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 21

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 22

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 26

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 27

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 28

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 30

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 31

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 33

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 34

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 35

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 36

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 37

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 38

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 39

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 40

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 41

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 42

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 43

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 44

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 45

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 46

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 47

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 48

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 49

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 50

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 51

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 52

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 53

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 54

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 55

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 56

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 57

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 58

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 59

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 60

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 61

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 62

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 63

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 64

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 65

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 66

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 67

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 68

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 69

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 70

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 71

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 72

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 73

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 74

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 75

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 76

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 77

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 78

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 79

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 80

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 81

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 82

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 83

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 84

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 85

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 86

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 87

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 88

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 89

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 90

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 91

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 92

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 93

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 94

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 95

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 96

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 97

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 98

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 99

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 100

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 101

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 102

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 103

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 104

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 105

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 106

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 107

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 108

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 109

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 110

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 111

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 112

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 113

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 114

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 115

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 116

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 117

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 118

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 119

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 120

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 121

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 122

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 123

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 124

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 125

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 126

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 127

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32 - 128

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 32

Truyện gợi ý

Trở Lại Thành Người Chơi

Một ngày nọ cả thế giới bỗng trờ thành một trò chơi. Quái vật xuất hiện và bắt đầu giết chóc, con người trở thành nhân vật trong trò chơi ấy và bị buộc phải thực hiện các nhiệm vụ. Một người chơi tên Kim Sehan sau khi hoàn thành trò chơi đã được trao cho cơ hội thứ hai sau khi loài người bị tuyệt diệt. Liệu anh ta có thể chiến thắng thế lực đã khiến cả thế giới biến thành chiến trường?

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

Năm 18 tuổi, Kim Gi Gyu thức tỉnh thành một người chơi. Cậu tưởng rằng đời cậu đã rẽ sang con đường thành công và vinh quang, rằng cậu sẽ chinh phục ‘toà tháp’ và đóng lại những ‘cánh cổng’... nhưng kể cả sau khi hoàn thành màn hướng dẫn, cậu vẫn level 1. Và kể từ đấy, ngày nào cậu cũng giết một con goblin, nhưng cậu vẫn chỉ ở level 1. 5 năm dài đằng đẵng, cậu vẫn lẹt đẹt level 1 và người khác đã sỉ nhục cậu với câu nói. ...

Xếp Hạng Bắt Nạt

Neon mask, một streamer điên khùng không thể bắt giữ được cùng với kênh của mình lập một bảng xếp hạng các tên tội phạm chuyên bắt nạt học sinh khác và treo thưởng cho ai hạ được chúng. Hắn tuyên bố rằng: “Bọn bắt nạt chúng mày đã cướp đi niềm vui, gia đình của nhiều người khác, vậy thì tao sẽ đại diện cho họ giẫm đạp lên tất cả mọi thứ của chúng mày”
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
vừa ngu vừa lì
AuthorThành viên
Chi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Ngầu wa ... chỉ tiếc trog gme rank đông
AuthorKhách Lạ
Vi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Làm gỏi xong rồi anh em ơi emo
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 36Báo vi phạm
gòi chết mẹ tụi này gòi
AuthorKhách Lạ
KAa Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
Chap 33 ko dịch hả ad ơi
AuthorKhách Lạ
vie Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
giỏi quá !! Anh đẹp chai quá
AuthorKhách Lạ
Vie Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
tò mò quá
AuthorThành viên
annhi Trả lời Chapter 28Báo vi phạm
Từ từ bình tĩnh
AuthorThành viên
✿ ͜✿҈Ƙεɱ ‿✿ Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
ông xã em năm bờ oăn emo
AuthorKhách Lạ
Meii Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Ngầu wa’ tr lun áaaa
AuthorKhách Lạ
Lucy Trả lời Chapter 14Báo vi phạm
Phải hóng thôi
AuthorKhách Lạ
Thy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
emoNgầu qué , chồng e ạ