Tùy chỉnh

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê [chap 29]

[Cập nhật lúc: 18/04/2021 17:15:09]

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 1

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 3

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 8

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 10

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 11

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 13

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 14

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 16

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 17

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 18

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 19

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 21

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 22

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 26

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 27

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 28

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 30

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 31

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 33

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 34

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 35

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 36

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 37

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 38

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 39

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 40

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 41

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 42

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 43

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 44

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 45

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 46

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 47

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 48

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 49

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 50

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 51

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 52

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 53

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 54

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 55

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 56

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 57

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 58

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 59

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 60

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 61

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 62

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 63

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 64

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 65

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 66

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 67

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 68

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 69

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 70

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 71

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 72

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 73

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 74

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 75

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 76

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 77

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 78

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 79

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 80

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 81

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 82

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 83

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 84

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 85

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 86

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 87

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 88

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 89

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 90

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 91

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 92

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 93

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 94

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 95

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 96

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 97

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 98

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 99

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 100

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 101

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 102

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 103

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 104

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 105

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 106

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 107

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 108

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 109

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 110

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 111

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 112

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 113

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 114

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 115

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 116

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 117

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 118

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 119

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 120

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 121

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 122

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 123

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 124

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 125

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 126

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 127

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 128

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 129

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 130

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 131

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 132

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 133

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 134

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 135

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 136

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 137

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 138

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 139

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 140

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 141

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 142

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 143

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 144

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 145

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 146

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 147

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 148

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 149

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29 - 150

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 29

Truyện gợi ý

Chiến Binh Từ Thế Giới Khác

Thanh niên Kang Chul Ho là một điển hình của đại đa số sinh viên đại học vừa ra trường: thất nghiệp, nợ nần, mồm ngậm hành,... Một hôm, thanh niên này lướt web tìm việc làm thì đhs lại bị xuyên không sang một thế giới khác toàn là chiến tranh. Với thân phận mới là Parsons, liệu thanh niên này phế vật này có thể chứng minh rằng mình xứng đáng làm main của bộ truyện?
Máu trắngchap 35Lượt xem136,927

Máu trắng

Thế giới mà Park Hayan sống thường xuyên xuất hiện ma cà rồng và giết hại người vô tội. Vốn tưởng Hayan chỉ là một sinh viên bình thường lớn lên ở trại trẻ mồ côi, ai ngờ cô lại là 1 ma cà rồng ẩn thân với sức mạnh khó lường. Đời cô rồi sẽ lạc trôi về đâu? Hãy cùng đón xem bộ truyện Máu Trắng cho Tồm Meo Team trans và edit nhé.
Điểm Chếtchap 11Lượt xem955

Điểm Chết

Ha on-Bith, một cậu nhóc yếu ớt từ di chứng của vụ tai nạn nghiêm trọng thời thơ ấu, cuộc sống của cậu là những chuỗi ngày địa ngục vì bị bạn bè bắt nạt. Bỗng một ngày, cậu mơ thấy mình bị giết bởi những kẻ tấn công lạ mặt. Giật mình tỉnh dậy và tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mọi chuyện lại không phải là mơ, bên trong trái tim của cậu đang chứa đựng một thứ vũ khí cực kì nguy hiểm mà ai ai cũng thèm khát...

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
vừa ngu vừa lì
AuthorThành viên
Chi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Ngầu wa ... chỉ tiếc trog gme rank đông
AuthorKhách Lạ
Vi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Làm gỏi xong rồi anh em ơi emo
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 36Báo vi phạm
gòi chết mẹ tụi này gòi
AuthorKhách Lạ
KAa Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
Chap 33 ko dịch hả ad ơi
AuthorKhách Lạ
vie Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
giỏi quá !! Anh đẹp chai quá
AuthorKhách Lạ
Vie Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
tò mò quá
AuthorThành viên
annhi Trả lời Chapter 28Báo vi phạm
Từ từ bình tĩnh
AuthorThành viên
✿ ͜✿҈Ƙεɱ ‿✿ Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
ông xã em năm bờ oăn emo
AuthorKhách Lạ
Meii Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Ngầu wa’ tr lun áaaa
AuthorKhách Lạ
Lucy Trả lời Chapter 14Báo vi phạm
Phải hóng thôi
AuthorKhách Lạ
Thy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
emoNgầu qué , chồng e ạ