Tùy chỉnh

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê [chap 15]

[Cập nhật lúc: 11/01/2021 22:00:12]

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 1

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 3

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 8

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 10

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 11

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 13

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 14

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 16

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 17

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 18

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 19

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 21

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 22

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 26

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 27

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 28

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 30

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 31

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 33

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 34

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 35

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 36

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 37

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 38

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 39

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 40

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 41

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 42

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 43

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 44

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 45

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 46

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 47

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 48

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 49

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 50

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 51

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 52

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 53

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 54

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 55

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 56

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 57

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 58

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 59

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 60

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 61

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 62

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 63

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 64

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 65

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 66

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 67

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 68

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 69

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 70

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 71

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 72

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 73

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 74

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 75

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 76

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 77

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 78

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 79

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 80

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 81

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 82

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 83

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 84

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 85

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 86

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 87

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 88

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 89

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 90

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 91

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 92

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 93

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 94

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 95

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 96

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 97

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 98

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 99

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 100

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 101

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 102

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 103

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 104

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 105

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 106

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 107

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 108

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 109

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15 - 110

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 15

Truyện gợi ý
Kagerou Dazechap 36Lượt xem6,265

Kagerou Daze

Nhân vật chính là chàng trai Shintaro - một tên NEET chính hiệu - đã tự khóa mình trong phòng suốt 2 năm trời. Đang sống trong yên bình thì 1 năm trước, cô nhóc điện tử tên là Ene, xuất hiện trên màn hình máy tính của cậu khi cậu mở email mà ai đó đã gửi đến, và từ đó Ene đã trở thành 1 phần tử phiền hà không thể thiếu trong cuộc sống nhạt nhẽo của Shintaro. Một cốt truyện độc đáo với những nhân vật mang trên mình khả năng về "mắt" kì bí, ...
Máu trắngchap 35Lượt xem119,783

Máu trắng

Thế giới mà Park Hayan sống thường xuyên xuất hiện ma cà rồng và giết hại người vô tội. Vốn tưởng Hayan chỉ là một sinh viên bình thường lớn lên ở trại trẻ mồ côi, ai ngờ cô lại là 1 ma cà rồng ẩn thân với sức mạnh khó lường. Đời cô rồi sẽ lạc trôi về đâu? Hãy cùng đón xem bộ truyện Máu Trắng cho Tồm Meo Team trans và edit nhé.

Nhật Tà Nguyệt Ma

Một đôi trai gái trải qua một đêm, phát hiện mình đã mất sạch trí nhớ, họ không thể không kết bạn cùng nhau lên đường tìm lại ký ức. Qua vô số trận chiến, họ biết bản thân chính là Nhật Tà và Nguyệt Ma từng chấn nhiếp giang hồ trong truyền thuyết. Nhân vật chấn kinh thiên hạ này, tại sao lại mất đi trí nhớ? Đón xem tại beeng.net nha!

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

Năm 18 tuổi, Kim Gi Gyu thức tỉnh thành một người chơi. Cậu tưởng rằng đời cậu đã rẽ sang con đường thành công và vinh quang, rằng cậu sẽ chinh phục ‘toà tháp’ và đóng lại những ‘cánh cổng’... nhưng kể cả sau khi hoàn thành màn hướng dẫn, cậu vẫn level 1. Và kể từ đấy, ngày nào cậu cũng giết một con goblin, nhưng cậu vẫn chỉ ở level 1. 5 năm dài đằng đẵng, cậu vẫn lẹt đẹt level 1 và người khác đã sỉ nhục cậu với câu nói. ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
vừa ngu vừa lì
AuthorThành viên
Chi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Ngầu wa ... chỉ tiếc trog gme rank đông
AuthorKhách Lạ
Vi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Làm gỏi xong rồi anh em ơi emo
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 36Báo vi phạm
gòi chết mẹ tụi này gòi
AuthorKhách Lạ
KAa Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
Chap 33 ko dịch hả ad ơi
AuthorKhách Lạ
vie Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
giỏi quá !! Anh đẹp chai quá
AuthorKhách Lạ
Vie Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
tò mò quá
AuthorThành viên
annhi Trả lời Chapter 28Báo vi phạm
Từ từ bình tĩnh
AuthorThành viên
✿ ͜✿҈Ƙεɱ ‿✿ Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
ông xã em năm bờ oăn emo
AuthorKhách Lạ
Meii Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Ngầu wa’ tr lun áaaa
AuthorKhách Lạ
Lucy Trả lời Chapter 14Báo vi phạm
Phải hóng thôi
AuthorKhách Lạ
Thy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
emoNgầu qué , chồng e ạ