Tùy chỉnh

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê [chap 12]

[Cập nhật lúc: 20/12/2020 22:00:18]

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 1

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 3

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 8

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 10

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 11

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 13

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 14

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 16

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 17

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 18

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 19

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 21

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 22

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 26

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 27

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 28

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 30

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 31

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 33

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 34

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 35

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 36

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 37

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 38

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 39

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 40

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 41

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 42

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 43

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 44

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 45

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 46

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 47

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 48

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 49

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 50

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 51

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 52

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 53

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 54

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 55

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 56

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 57

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 58

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 59

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 60

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 61

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 62

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 63

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 64

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 65

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 66

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 67

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 68

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 69

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 70

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 71

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 72

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 73

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 74

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 75

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 76

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 77

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 78

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 79

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 80

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 81

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 82

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 83

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 84

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 85

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 86

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 87

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 88

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 89

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 90

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 91

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 92

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 93

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 94

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 95

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 96

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 97

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 98

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 99

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 100

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 101

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 102

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 103

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 104

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 105

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 106

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 107

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 108

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 109

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 110

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 111

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 112

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 113

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 114

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 115

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 116

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 117

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 118

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 119

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12 - 120

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 12

Truyện gợi ý

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường ...

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất

120 triệu người đã biến mất trên toàn khỏi thế giới. Yoon Sang-Hyuk đã trở thành người đầu tiên vượt qua trò chơi sinh tồn tồi tệ nhất sau 22 năm và giành được phần thưởng tối cao "Trở Về". Anh ta - Người được gọi là mạnh nhất trong số tất cả những người chơi giờ đã trở lại. Nắm trong tay tất cả những phần thưởng mà không ai khác có thể kiếm được, anh ta lại bắt đầu hành trình một lần nữa. Một mình tôi đạt cấp độ tối đa, ...
Máu trắngchap 35Lượt xem87,278

Máu trắng

Thế giới mà Park Hayan sống thường xuyên xuất hiện ma cà rồng và giết hại người vô tội. Vốn tưởng Hayan chỉ là một sinh viên bình thường lớn lên ở trại trẻ mồ côi, ai ngờ cô lại là 1 ma cà rồng ẩn thân với sức mạnh khó lường. Đời cô rồi sẽ lạc trôi về đâu? Hãy cùng đón xem bộ truyện Máu Trắng cho Tồm Meo Team trans và edit nhé.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorThành viên
Chi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Ngầu wa ... chỉ tiếc trog gme rank đông
AuthorKhách Lạ
Vi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Làm gỏi xong rồi anh em ơi emo
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 36Báo vi phạm
gòi chết mẹ tụi này gòi
AuthorKhách Lạ
KAa Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
Chap 33 ko dịch hả ad ơi
AuthorKhách Lạ
vie Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
giỏi quá !! Anh đẹp chai quá
AuthorKhách Lạ
Vie Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
tò mò quá
AuthorThành viên
annhi Trả lời Chapter 28Báo vi phạm
Từ từ bình tĩnh
AuthorThành viên
✿ ͜✿҈Ƙεɱ ‿✿ Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
ông xã em năm bờ oăn emo
AuthorKhách Lạ
Meii Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Ngầu wa’ tr lun áaaa
AuthorKhách Lạ
Lucy Trả lời Chapter 14Báo vi phạm
Phải hóng thôi
AuthorKhách Lạ
Thy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
emoNgầu qué , chồng e ạ