Tùy chỉnh

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê [chap 2]

[Cập nhật lúc: 11/11/2020 22:00:04]

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 1

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 3

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 8

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 10

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 11

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 13

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 14

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 16

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 17

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 18

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 19

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 21

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 22

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 26

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 27

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 28

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 30

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 31

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 33

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 34

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 35

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 36

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 37

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 38

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 39

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 40

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 41

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 42

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 43

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 44

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 45

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 46

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 47

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 48

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 49

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 50

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 51

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 52

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 53

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 54

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 55

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 56

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 57

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 58

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 59

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 60

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 61

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 62

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 63

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 64

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 65

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 66

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 67

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 68

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 69

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 70

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 71

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 72

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 73

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 74

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 75

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 76

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 77

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 78

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 79

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 80

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 81

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 82

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 83

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 84

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 85

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 86

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 87

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 88

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 89

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 90

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 91

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 92

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 93

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 94

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 95

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 96

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 97

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 98

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 99

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 100

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 101

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 102

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 103

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 104

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 105

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 106

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 107

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 108

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 109

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 110

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 111

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 112

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 113

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 114

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 115

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 116

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 117

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 118

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 119

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 120

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 121

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 122

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 123

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 124

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 125

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 126

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 127

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 128

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 129

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 130

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 131

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 132

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 133

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 134

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 135

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 136

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 137

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 138

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 139

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 140

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2 - 141

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 2

Truyện gợi ý
Kagerou Dazechap 36Lượt xem6,213

Kagerou Daze

Nhân vật chính là chàng trai Shintaro - một tên NEET chính hiệu - đã tự khóa mình trong phòng suốt 2 năm trời. Đang sống trong yên bình thì 1 năm trước, cô nhóc điện tử tên là Ene, xuất hiện trên màn hình máy tính của cậu khi cậu mở email mà ai đó đã gửi đến, và từ đó Ene đã trở thành 1 phần tử phiền hà không thể thiếu trong cuộc sống nhạt nhẽo của Shintaro. Một cốt truyện độc đáo với những nhân vật mang trên mình khả năng về "mắt" kì bí, ...

Nhật Tà Nguyệt Ma

Một đôi trai gái trải qua một đêm, phát hiện mình đã mất sạch trí nhớ, họ không thể không kết bạn cùng nhau lên đường tìm lại ký ức. Qua vô số trận chiến, họ biết bản thân chính là Nhật Tà và Nguyệt Ma từng chấn nhiếp giang hồ trong truyền thuyết. Nhân vật chấn kinh thiên hạ này, tại sao lại mất đi trí nhớ? Đón xem tại beeng.net nha!
Điểm Chếtchap 11Lượt xem880

Điểm Chết

Ha on-Bith, một cậu nhóc yếu ớt từ di chứng của vụ tai nạn nghiêm trọng thời thơ ấu, cuộc sống của cậu là những chuỗi ngày địa ngục vì bị bạn bè bắt nạt. Bỗng một ngày, cậu mơ thấy mình bị giết bởi những kẻ tấn công lạ mặt. Giật mình tỉnh dậy và tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mọi chuyện lại không phải là mơ, bên trong trái tim của cậu đang chứa đựng một thứ vũ khí cực kì nguy hiểm mà ai ai cũng thèm khát...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
vừa ngu vừa lì
AuthorThành viên
Chi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Ngầu wa ... chỉ tiếc trog gme rank đông
AuthorKhách Lạ
Vi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Làm gỏi xong rồi anh em ơi emo
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 36Báo vi phạm
gòi chết mẹ tụi này gòi
AuthorKhách Lạ
KAa Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
Chap 33 ko dịch hả ad ơi
AuthorKhách Lạ
vie Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
giỏi quá !! Anh đẹp chai quá
AuthorKhách Lạ
Vie Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
tò mò quá
AuthorThành viên
annhi Trả lời Chapter 28Báo vi phạm
Từ từ bình tĩnh
AuthorThành viên
✿ ͜✿҈Ƙεɱ ‿✿ Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
ông xã em năm bờ oăn emo
AuthorKhách Lạ
Meii Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Ngầu wa’ tr lun áaaa
AuthorKhách Lạ
Lucy Trả lời Chapter 14Báo vi phạm
Phải hóng thôi
AuthorKhách Lạ
Thy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
emoNgầu qué , chồng e ạ