Tùy chỉnh

Ghét Anh Thích Anh [chap 86 (End)]

[Cập nhật lúc: 02/10/2020 17:33:43]

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End)

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 1

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 2

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 3

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 4

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 5

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 6

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 7

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 8

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 9

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 10

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 11

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 12

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 13

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 14

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 15

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 16

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 17

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 18

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 19

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 20

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 21

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 22

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 23

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 24

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 25

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 26

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 27

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 28

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 29

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 30

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 31

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 32

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 33

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 34

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 35

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 36

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 37

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 38

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 39

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 40

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 41

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 42

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 43

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 44

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 45

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 46

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 47

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 48

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 49

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 50

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 51

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 52

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 53

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 54

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 55

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 56

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 57

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 58

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 59

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 60

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 61

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 62

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 63

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 64

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 65

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 66

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 67

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 68

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 69

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 70

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 71

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 72

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 73

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 74

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 75

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 76

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 77

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 78

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 79

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 80

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 81

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 82

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 83

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 84

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 85

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 86

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 87

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 88

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 89

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 90

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 91

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 92

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 93

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 94

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 95

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 96

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 97

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 98

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 99

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 100

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 101

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 102

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 103

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 104

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 105

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 106

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 107

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 108

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 109

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 110

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 111

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 112

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 113

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 114

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 115

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 116

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 117

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 118

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 119

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 120

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 121

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 122

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 123

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 124

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 125

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 126

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 127

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 128

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 129

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 130

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 131

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 132

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 133

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 134

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 135

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 136

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 137

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 138

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 139

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 140

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 141

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 142

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 143

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 144

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 145

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 146

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 147

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 148

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 149

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 150

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End)

Truyện gợi ý

Điều giáo quan hệ

Vì món nợ của cha nên chấp nhận làm thụ cho người kém mình 11 tuổi :v

Trúc Mã Ngoe Nguẩy Đuôi

Nhiều năm không gặp bỗng dưng Tiểu Hải Đường lại đột nhiên xuất hiện đem theo bí mật nhân ngư của cậu ta. Nếu nhân ngư không có được tình yêu nhất định sẽ chết. Lâm Triêu Tịch quyết định giúp bạn theo đuổi người mà cậu ấy thích. Nhưng không hề biết rằng, người Hải Đường thích lại chính là mình ... Và rồi những chuyện hài hước liên tiếp diễn ra ...

Sinh Hạ Long Chủng

Thiên thượng hoàng đế cả ngày không có việc gì làm thực sự rất buồn chán. Hắn quyết định đày Thập Đại Thần Long xuống trần gian, đồng thời cũng báo cho Thần Long Môn biết chỉ có thể thành công sinh ra long chủng Thần Long thì mới có thể trở về thiên đình. Nói cách khác, hoàng đế muốn nhìn Thần Long Môn yêu nhau và sinh con chơi. ...
Học Viện Teijochap 6Lượt xem8,352

Học Viện Teijo

Truyện Học Viện Teijo thuộc thể loại Đam mỹ với nội dung: Dõi theo câu chuyện của Haruta, người chỉ vì muốn hỗ trợ người yêu cũ của mình- Nachi nên đã ghi danh tại học viện Teijo. "Học viện" không chỉ là một cái tên mà còn là vỏ bọc hoàn hảo của các tầng lớp thượng lưu. Trong đó có những học viên ưu tú vượt trội được mệnh danh là E4-Bộ tứ ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
hue daodoan Trả lời Chapter 35Báo vi phạm
emoemo v~ loz ghế vemoemoemo
Author Khách Lạ
MunYanghồ! Trả lời Chapter 45Báo vi phạm
ủa sau tự nhiên cứ bay truyện khác vào thế nhợ.đọc không hỉu gì hết
Author Khách Lạ
MunYanghồ! Trả lời Chapter 41Báo vi phạm
đọc hôg hỉu gì luôn í =((
Author Khách Lạ
Hủ Trả lời Chapter 84Báo vi phạm
Tao méo hỉu cái đoạn lúc gặp ông thầy năm xưa đi đâu rồi
Author Khách Lạ
Ủng hộ đam mỹ Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Chap này nghe ad nói dzui ghê , cố lên ad , ủng hộ ad , gôhu . emo
Author Khách Lạ
Đố biết Trả lời Chapter 86 (End)Báo vi phạm
Đọc từ chap 68 đến bây giờ vẫn không thể hiểu nổi cái vấn đềemo
Author Khách Lạ
trai5 Trả lời Chapter 57Báo vi phạm
ghet anh thich anh
Author Khách Lạ
chây Trả lời Chapter 48Báo vi phạm
ai bt cho mik xin tên truyện i ạ
Author Khách Lạ
Phạm Lê khánh chi Trả lời Chapter 47Báo vi phạm
khi Mà đang dịch truyện này thì đừng chèn truyện khác vào nhé