Truyện Dịch

Võ Luyện Đỉnh Phong

Sơ lược

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo. Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem8,800
Theo dõi10
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-55
 56. 56.chap-56
 57. 57.chap-57
 58. 58.chap-58
 59. 59.chap-59
 60. 60.chap-60
 61. 61.chap-61
 62. 62.chap-62
 63. 63.chap-63
 64. 64.chap-64
 65. 65.chap-65
 66. 66.chap-66
 67. 67.chap-67
 68. 68.chap-68
 69. 69.chap-69
 70. 70.chap-70
 71. 71.chap-71
 72. 72.chap-72
 73. 73.chap-73
 74. 74.chap-74
 75. 75.chap-75
 76. 76.chap-76
 77. 77.chap-77
 78. 78.chap-78
 79. 79.chap-79
 80. 80.chap-80
 81. 81.chap-81
 82. 82.chap-82
 83. 83.chap-83
 84. 84.chap-84
 85. 85.chap-85
 86. 86.chap-86
 87. 87.chap-87
 88. 88.chap-88
 89. 89.chap-89
 90. 90.chap-90
 91. 91.chap-91
 92. 92.chap-92
 93. 93.chap-93
 94. 94.chap-94
 95. 95.chap-95
 96. 96.chap-96
 97. 97.chap-97
 98. 98.chap-98
 99. 99.chap-99
 100. 100.chap-100
 101. 101.chap-101
 102. 102.chap-102
 103. 103.chap-103
 104. 104.chap-104
 105. 105.chap-105
 106. 106.chap-106
 107. 107.chap-107
 108. 108.chap-108
 109. 109.chap-109
 110. 110.chap-110
 111. 111.chap-111
 112. 112.chap-112
 113. 113.chap-113
 114. 114.chap-114
 115. 115.chap-115
 116. 116.chap-116
 117. 117.chap-117
 118. 118.chap-118
 119. 119.chap-119
 120. 120.chap-120
 121. 121.chap-121
 122. 122.chap-122
 123. 123.chap-123
 124. 124.chap-124
 125. 125.chap-125
 126. 126.chap-126
 127. 127.chap-127
 128. 128.chap-128
 129. 129.chap-129
 130. 130.chap-130
 131. 131.chap-131
 132. 132.chap-132
 133. 133.chap-133
 134. 134.chap-134
 135. 135.chap-135
 136. 136.chap-136
 137. 137.chap-137
 138. 138.chap-138
 139. 139.chap-139
 140. 140.chap-140
 141. 141.chap-141
 142. 142.chap-142
 143. 143.chap-143
 144. 144.chap-144
 145. 145.chap-145
 146. 146.chap-146
 147. 147.chap-147
 148. 148.chap-148
 149. 149.chap-149
 150. 150.chap-150
 151. 151.chap-151
 152. 152.chap-152
 153. 153.chap-153
 154. 154.chap-154
 155. 155.chap-155
 156. 156.chap-156
 157. 157.chap-157
 158. 158.chap-158
 159. 159.chap-159
 160. 160.chap-160
 161. 161.chap-161
 162. 162.chap-162
 163. 163.chap-163
 164. 164.chap-164
 165. 165.chap-165
 166. 166.chap-166
 167. 167.chap-167
 168. 168.chap-168
 169. 169.chap-169
 170. 170.chap-170
 171. 171.chap-171
 172. 172.chap-172
 173. 173.chap-173
 174. 174.chap-174
 175. 175.chap-175
 176. 176.chap-176
 177. 177.chap-177
 178. 178.chap-178
 179. 179.chap-179
 180. 180.chap-180
 181. 181.chap-181
 182. 182.chap-182
 183. 183.chap-183
 184. 184.chap-184
 185. 185.chap-185
 186. 186.chap-186
 187. 187.chap-187
 188. 188.chap-188
 189. 189.chap-189
 190. 190.chap-190
 191. 191.chap-191
 192. 192.chap-192
 193. 193.chap-193
 194. 194.chap-194
 195. 195.chap-195
 196. 196.chap-196
 197. 197.chap-197
 198. 198.chap-198
 199. 199.chap-199
 200. 200.chap-200
 201. 201.chap-201
 202. 202.chap-202
 203. 203.chap-203
 204. 204.chap-204
 205. 205.chap-205
 206. 206.chap-206
 207. 207.chap-207
 208. 208.chap-208
 209. 209.chap-209
 210. 210.chap-210
 211. 211.chap-211
 212. 212.chap-212
 213. 213.chap-213
 214. 214.chap-214
 215. 215.chap-215
 216. 216.chap-216
 217. 217.chap-217
 218. 218.chap-218
 219. 219.chap-219
 220. 220.chap-220
 221. 221.chap-221
 222. 222.chap-222
 223. 223.chap-223
 224. 224.chap-224
 225. 225.chap-225
 226. 226.chap-226
 227. 227.chap-227
 228. 228.chap-228
 229. 229.chap-229
 230. 230.chap-230
 231. 231.chap-231
 232. 232.chap-232
 233. 233.chap-233
 234. 234.chap-234
 235. 235.chap-235
 236. 236.chap-236
 237. 237.chap-237
 238. 238.chap-238
 239. 239.chap-239
 240. 240.chap-240
 241. 241.chap-241
 242. 242.chap-242
 243. 243.chap-243
 244. 244.chap-244
 245. 245.chap-245
 246. 246.chap-246
 247. 247.chap-247
 248. 248.chap-248
 249. 249.chap-249
 250. 250.chap-250
 251. 251.chap-251
 252. 252.chap-252
 253. 253.chap-253
 254. 254.chap-254
 255. 255.chap-255
 256. 256.chap-256
 257. 257.chap-257
 258. 258.chap-258
 259. 259.chap-259
 260. 260.chap-260
 261. 261.chap-261
 262. 262.chap-262
 263. 263.chap-263
 264. 264.chap-264
 265. 265.chap-265
 266. 266.chap-266
 267. 267.chap-267
 268. 268.chap-268
 269. 269.chap-269
 270. 270.chap-270
 271. 271.chap-271
 272. 272.chap-272
 273. 273.chap-273
 274. 274.chap-274
 275. 275.chap-275
 276. 276.chap-276
 277. 277.chap-277
 278. 278.chap-278
 279. 279.chap-279
 280. 280.chap-280
 281. 281.chap-281
 282. 282.chap-282
 283. 283.chap-283
 284. 284.chap-284
 285. 285.chap-285
 286. 286.chap-286
 287. 287.chap-287
 288. 288.chap-288
 289. 289.chap-289
 290. 290.chap-290
 291. 291.chap-291
 292. 292.chap-292
 293. 293.chap-293
 294. 294.chap-294
 295. 295.chap-295
 296. 296.chap-296
 297. 297.chap-297
 298. 298.chap-298
 299. 299.chap-299
 300. 300.chap-300
 301. 301.chap-301
 302. 302.chap-302
 303. 303.chap-303
 304. 304.chap-304
 305. 305.chap-305
 306. 306.chap-306
 307. 307.chap-307
 308. 308.chap-308
 309. 309.chap-309
 310. 310.chap-310
 311. 311.chap-311
 312. 312.chap-312
 313. 313.chap-313
 314. 314.chap-314
 315. 315.chap-315
 316. 316.chap-316
 317. 317.chap-317
 318. 318.chap-318
 319. 319.chap-319
 320. 320.chap-320
 321. 321.chap-321
 322. 322.chap-322
 323. 323.chap-323
 324. 324.chap-324
 325. 325.chap-325
 326. 326.chap-326
 327. 327.chap-327
 328. 328.chap-328
 329. 329.chap-329
 330. 330.chap-330
 331. 331.chap-331
 332. 332.chap-332
 333. 333.chap-333
 334. 334.chap-334
 335. 335.chap-335
 336. 336.chap-336
 337. 337.chap-337
 338. 338.chap-338
 339. 339.chap-339
 340. 340.chap-340
 341. 341.chap-341
 342. 342.chap-342
 343. 343.chap-343
 344. 344.chap-344
 345. 345.chap-345
 346. 346.chap-346
 347. 347.chap-346.5
 348. 348.chap-347
 349. 349.chap-348
 350. 350.chap-349
 351. 351.chap-350
 352. 352.chap-351
 353. 353.chap-352
 354. 354.chap-414
 355. 355.chap-415
 356. 356.chap-416
 357. 357.chap-417
 358. 358.chap-418
 359. 359.chap-419
 360. 360.chap-421
 361. 361.chap-422
 362. 362.chap-423
 363. 363.chap-424
 364. 364.chap-425
 365. 365.chap-426
 366. 366.chap-427
 367. 367.chap-428
 368. 368.chap-429
 369. 369.chap-430
 370. 370.chap-431
 371. 371.chap-432
 372. 372.chap-433
 373. 373.chap-434
 374. 374.chap-435
 375. 375.chap-436
 376. 376.chap-437
 377. 377.chap-438
 378. 378.chap-439
 379. 379.chap-440
 380. 380.chap-441
 381. 381.chap-442
 382. 382.chap-444
 383. 383.chap-445
 384. 384.chap-446
 385. 385.chap-447
 386. 386.chap-448
 387. 387.chap-449
 388. 388.chap-450
 389. 389.chap-451
 390. 390.chap-452
 391. 391.chap-453
 392. 392.chap-454
 393. 393.chap-455
 394. 394.chap-456
 395. 395.chap-457
 396. 396.chap-458
 397. 397.chap-459
 398. 398.chap-460
 399. 399.chap-461
 400. 400.chap-462
 401. 401.chap-463
 402. 402.chap-464
 403. 403.chap-465
 404. 404.chap-466
 405. 405.chap-467
 406. 406.chap-468
 407. 407.chap-469
 408. 408.chap-470
 409. 409.chap-471
 410. 410.chap-353
 411. 411.chap-472
 412. 412.chap-473
 413. 413.chap-354
 414. 414.chap-473.5
 415. 415.chap-474
 416. 416.chap-475
 417. 417.chap-476
 418. 418.chap-477
 419. 419.chap-355
 420. 420.chap-356
 421. 421.chap-478
 422. 422.chap-479
 423. 423.chap-480
 424. 424.chap-357
 425. 425.chap-481
 426. 426.chap-482
 427. 427.chap-483
 428. 428.chap-358
 429. 429.chap-484
 430. 430.chap-485
 431. 431.chap-486
 432. 432.chap-487
 433. 433.chap-488
 434. 434.chap-489
 435. 435.chap-359
 436. 436.chap-490
 437. 437.chap-491
 438. 438.chap-360
 439. 439.chap-492
 440. 440.chap-493
 441. 441.chap-361
 442. 442.chap-494
 443. 443.chap-495
 444. 444.chap-362
 445. 445.chap-496
 446. 446.chap-497
 447. 447.chap-363
 448. 448.chap-498
 449. 449.chap-364
 450. 450.chap-365
 451. 451.chap-366
 452. 452.chap-367
 453. 453.chap-368
 454. 454.chap-369
 455. 455.chap-370
 456. 456.chap-371
 457. 457.chap-372
 458. 458.chap-373
 459. 459.chap-374
 460. 460.chap-375
 461. 461.chap-376
 462. 462.chap-377
 463. 463.chap-378
 464. 464.chap-379
 465. 465.chap-380
 466. 466.chap-381
 467. 467.chap-382
 468. 468.chap-383
 469. 469.chap-384
 470. 470.chap-385
 471. 471.chap-386
 472. 472.chap-387
 473. 473.chap-388
 474. 474.chap-389
 475. 475.chap-390
 476. 476.chap-391
 477. 477.chap-392
 478. 478.chap-393
 479. 479.chap-394
 480. 480.chap-395
 481. 481.chap-396
 482. 482.chap-397
 483. 483.chap-398
 484. 484.chap-399
 485. 485.chap-400
 486. 486.chap-401
 487. 487.chap-402
 488. 488.chap-403
 489. 489.chap-404
 490. 490.chap-405
 491. 491.chap-406
 492. 492.chap-407
 493. 493.chap-408
 494. 494.chap-409
 495. 495.chap-410
 496. 496.chap-410.5
 497. 497.chap-411
 498. 498.chap-412
 499. 499.chap-420
 500. 500.chap-499
 501. 501.chap-500
 502. 502.chap-501
 503. 503.chap-502
 504. 504.chap-503
 505. 505.chap-504
 506. 506.chap-505
 507. 507.chap-506
 508. 508.chap-507
 509. 509.chap-508
 510. 510.chap-509
 511. 511.chap-510
 512. 512.chap-511
 513. 513.chap-512
 514. 514.chap-513
 515. 515.chap-514
 516. 516.chap-515
 517. 517.chap-516
 518. 518.chap-517
 519. 519.chap-518
 520. 520.chap-519
 521. 521.chap-520
 522. 522.chap-521
 523. 523.chap-522
 524. 524.chap-523
 525. 525.chap-524
 526. 526.chap-525
 527. 527.chap-526
 528. 528.chap-527
 529. 529.chap-528
 530. 530.chap-529
 531. 531.chap-530
 532. 532.chap-531
 533. 533.chap-532
 534. 534.chap-533
 535. 535.chap-534
 536. 536.chap-535
 537. 537.chap-536
 538. 538.chap-537
 539. 539.chap-538
 540. 540.chap-539
 541. 541.chap-540
 542. 542.chap-541
 543. 543.chap-542
 544. 544.chap-543
 545. 545.chap-544
 546. 546.chap-545
 547. 547.chap-546
 548. 548.chap-547
 549. 549.chap-548
 550. 550.chap-549
 551. 551.chap-550
 552. 552.chap-551
 553. 553.chap-552
 554. 554.chap-553
 555. 555.chap-554
 556. 556.chap-555
 557. 557.chap-556
 558. 558.chap-557
 559. 559.chap-558
 560. 560.chap-559
 561. 561.chap-560
 562. 562.chap-561
 563. 563.chap-562
 564. 564.chap-563
 565. 565.chap-564
 566. 566.chap-565
 567. 567.chap-566
 568. 568.chap-567
 569. 569.chap-568
 570. 570.chap-569
 571. 571.chap-570
 572. 572.chap-571
 573. 573.chap-572
 574. 574.chap-573
 575. 575.chap-574
 576. 576.chap-575
 577. 577.chap-576
 578. 578.chap-577
 579. 579.chap-578
 580. 580.chap-579
 581. 581.chap-580
 582. 582.chap-581
 583. 583.chap-582
 584. 584.chap-583
 585. 585.chap-584
 586. 586.chap-585
 587. 587.chap-586
 588. 588.chap-587
 589. 589.chap-588
 590. 590.chap-589
 591. 591.chap-590
 592. 592.chap-591
 593. 593.chap-592
 594. 594.chap-593
 595. 595.chap-594
 596. 596.chap-595
 597. 597.chap-596
 598. 598.chap-597
 599. 599.chap-598
 600. 600.chap-599
 601. 601.chap-600
 602. 602.chap-601
 603. 603.chap-602
 604. 604.chap-603
 605. 605.chap-604
 606. 606.chap-605
 607. 607.chap-606
 608. 608.chap-608
 609. 609.chap-607
 610. 610.chap-609
 611. 611.chap-610
 612. 612.chap-611
 613. 613.chap-612
 614. 614.chap-613
 615. 615.chap-614
 616. 616.chap-615
 617. 617.chap-616
 618. 618.chap-617
 619. 619.chap-618
 620. 620.chap-619
 621. 621.chap-620
 622. 622.chap-621
 623. 623.chap-622
 624. 624.chap-623
 625. 625.chap-624
 626. 626.chap-625
 627. 627.chap-626
 628. 628.chap-627
 629. 629.chap-628
 630. 630.chap-629
 631. 631.chap-630
 632. 632.chap-631
 633. 633.chap-632
 634. 634.chap-633
 635. 635.chap-634
 636. 636.chap-635
 637. 637.chap-636
 638. 638.chap-637
 639. 639.chap-638
 640. 640.chap-639
 641. 641.chap-640
 642. 642.chap-641
 643. 643.chap-642
 644. 644.chap-643
 645. 645.chap-644
 646. 646.chap-645
 647. 647.chap-646
 648. 648.chap-647
 649. 649.chap-648
 650. 650.chap-649
 651. 651.chap-650
 652. 652.chap-651
 653. 653.chap-652
 654. 654.chap-653
 655. 655.chap-654
 656. 656.chap-655
 657. 657.chap-656
 658. 658.chap-657
 659. 659.chap-658
 660. 660.chap-659
 661. 661.chap-660
 662. 662.chap-661
 663. 663.chap-662
 664. 664.chap-663
 665. 665.chap-664
 666. 666.chap-665
 667. 667.chap-666
 668. 668.chap-667
 669. 669.chap-668
 670. 670.chap-669
 671. 671.chap-670
 672. 672.chap-671
 673. 673.chap-672
 674. 674.chap-673
 675. 675.chap-674
 676. 676.chap-675
 677. 677.chap-676
 678. 678.chap-677
 679. 679.chap-678
 680. 680.chap-679
 681. 681.chap-680
 682. 682.chap-681
 683. 683.chap-682
 684. 684.chap-683
 685. 685.chap-684
 686. 686.chap-685
 687. 687.chap-686
 688. 688.chap-687
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Reo và Mabu

Cuộc sống đời thường của hai nhân viên cảnh sát Niiboshi Reo và Akutsu Mabu từ bộ Anime mới chiếu Sarazanmai Tháng 4 vừa qua!! Trong truyện, Reo và Mabu không còn là Reo và Mabu trong phim, giờ đây họ chỉ là hai chàng cảnh sát ngày qua ngày ngồi trong đồn gác, giải quyết những công vụ hàng ngày. Cuộc sống hai người trôi qua yên bình, bỗng một hôm, không hiểu sao họ lại trở thành những ông bố bất đắc dĩ?!?! Câu chuyện lấy bối cảnh ở một thế giới song ...

World of Law and Order

Thế giới này tràn ngập những phép tắc và điều lệ kỳ quái. Bạn sẽ phải tự cắt ngón tay của mình rồi mới được ăn...

Pluto

Trong thế giới tương lai , nơi robot hình người được tạo ra để phục vụ con người, nhưng 1 số đã vượt qua giới hạn, con người đã ra lệnh tiêu diệt bảy robot lớn nhất trên thế giới. Thám tử hàng đầu của Europol Gesicht được phân công điều tra các vụ giết người bí ẩn-robot, nhưng chính ông lại là 1 trong7 robot đó.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
A Trả lời Chapter 487Báo vi phạm
emos cứ lặp chap z