Truyện Dịch

Nguyên Tôn

Sơ lược

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem7,885
Theo dõi19
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-55
 56. 56.chap-56
 57. 57.chap-57
 58. 58.chap-58
 59. 59.chap-59
 60. 60.chap-60
 61. 61.chap-61
 62. 62.chap-62
 63. 63.chap-63
 64. 64.chap-64
 65. 65.chap-65
 66. 66.chap-66
 67. 67.chap-67
 68. 68.chap-68
 69. 69.chap-69
 70. 70.chap-70
 71. 71.chap-71
 72. 72.chap-72
 73. 73.chap-73
 74. 74.chap-74
 75. 75.chap-75
 76. 76.chap-76
 77. 77.chap-77
 78. 78.chap-78
 79. 79.chap-79
 80. 80.chap-80
 81. 81.chap-81
 82. 82.chap-82
 83. 83.chap-83
 84. 84.chap-84
 85. 85.chap-85
 86. 86.chap-86
 87. 87.chap-87
 88. 88.chap-88
 89. 89.chap-89
 90. 90.chap-90
 91. 91.chap-91
 92. 92.chap-92
 93. 93.chap-93
 94. 94.chap-94
 95. 95.chap-95
 96. 96.chap-96
 97. 97.chap-97
 98. 98.chap-98
 99. 99.chap-99
 100. 100.chap-100
 101. 101.chap-101
 102. 102.chap-102
 103. 103.chap-103
 104. 104.chap-104
 105. 105.chap-105
 106. 106.chap-106
 107. 107.chap-107
 108. 108.chap-108
 109. 109.chap-109
 110. 110.chap-110
 111. 111.chap-111
 112. 112.chap-112
 113. 113.chap-113
 114. 114.chap-114
 115. 115.chap-115
 116. 116.chap-116
 117. 117.chap-117
 118. 118.chap-118
 119. 119.chap-119
 120. 120.chap-120
 121. 121.chap-121
 122. 122.chap-122
 123. 123.chap-123
 124. 124.chap-124
 125. 125.chap-125
 126. 126.chap-126
 127. 127.chap-127
 128. 128.chap-128
 129. 129.chap-129
 130. 130.chap-130
 131. 131.chap-131
 132. 132.chap-132
 133. 133.chap-133
 134. 134.chap-134
 135. 135.chap-135
 136. 136.chap-136
 137. 137.chap-137
 138. 138.chap-138
 139. 139.chap-139
 140. 140.chap-140
 141. 141.chap-141
 142. 142.chap-142
 143. 143.chap-143
 144. 144.chap-144
 145. 145.chap-145
 146. 146.chap-146
 147. 147.chap-147
 148. 148.chap-148
 149. 149.chap-149
 150. 150.chap-150
 151. 151.chap-151
 152. 152.chap-152
 153. 153.chap-153
 154. 154.chap-154
 155. 155.chap-155
 156. 156.chap-156
 157. 157.chap-157
 158. 158.chap-158
 159. 159.chap-159
 160. 160.chap-160
 161. 161.chap-161
 162. 162.chap-162
 163. 163.chap-163
 164. 164.chap-164
 165. 165.chap-165
 166. 166.chap-166
 167. 167.chap-167
 168. 168.chap-168
 169. 169.chap-169
 170. 170.chap-170
 171. 171.chap-171
 172. 172.chap-172
 173. 173.chap-173
 174. 174.chap-174
 175. 175.chap-175
 176. 176.chap-176
 177. 177.chap-177
 178. 178.chap-178
 179. 179.chap-179
 180. 180.chap-180
 181. 181.chap-181
 182. 182.chap-182
 183. 183.chap-183
 184. 184.chap-184
 185. 185.chap-185
 186. 186.chap-186
 187. 187.chap-187
 188. 188.chap-188
 189. 189.chap-189
 190. 190.chap-190
 191. 191.chap-191
 192. 192.chap-192
 193. 193.chap-193
 194. 194.chap-194
 195. 195.chap-195
 196. 196.chap-196
 197. 197.chap-197
 198. 198.chap-198
 199. 199.chap-198.5
 200. 200.chap-199
 201. 201.chap-199.5
 202. 202.chap-200
 203. 203.chap-200.5
 204. 204.chap-201
 205. 205.chap-201.5
 206. 206.chap-202
 207. 207.chap-202.5
 208. 208.chap-203
 209. 209.chap-203.5
 210. 210.chap-204
 211. 211.chap-204.5
 212. 212.chap-205
 213. 213.chap-206.1
 214. 214.chap-206.2
 215. 215.chap-207.1
 216. 216.chap-207.2
 217. 217.chap-208.1
 218. 218.chap-208.2
 219. 219.chap-209.1
 220. 220.chap-209.2
 221. 221.chap-210.1
 222. 222.chap-210.2
 223. 223.chap-211
 224. 224.chap-211.1
 225. 225.chap-211.2
 226. 226.chap-212.1
 227. 227.chap-212.2
 228. 228.chap-213.1
 229. 229.chap-213.2
 230. 230.chap-214.1
 231. 231.chap-214.2
 232. 232.chap-215.1
 233. 233.chap-215.2
 234. 234.chap-216.1
 235. 235.chap-216.2
 236. 236.chap-217.1
 237. 237.chap-217.2
 238. 238.chap-218.1
 239. 239.chap-218.2
 240. 240.chap-219.1
 241. 241.chap-219.2
 242. 242.chap-220.1
 243. 243.chap-220.2
 244. 244.chap-221.1
 245. 245.chap-221.2
 246. 246.chap-222.1
 247. 247.chap-222.2
 248. 248.chap-223.1
 249. 249.chap-223.2
 250. 250.chap-224.1
 251. 251.chap-206
 252. 252.chap-206.5
 253. 253.chap-207
 254. 254.chap-207.5
 255. 255.chap-208
 256. 256.chap-208.5
 257. 257.chap-209
 258. 258.chap-209.5
 259. 259.chap-210
 260. 260.chap-210.5
 261. 261.chap-211.5
 262. 262.chap-212
 263. 263.chap-212.5
 264. 264.chap-213
 265. 265.chap-213.5
 266. 266.chap-214
 267. 267.chap-214.5
 268. 268.chap-215
 269. 269.chap-215.5
 270. 270.chap-216
 271. 271.chap-216.5
 272. 272.chap-217
 273. 273.chap-217.5
 274. 274.chap-218
 275. 275.chap-218.5
 276. 276.chap-219
 277. 277.chap-219.5
 278. 278.chap-220
 279. 279.chap-220.5
 280. 280.chap-221
 281. 281.chap-222
 282. 282.chap-222.5
 283. 283.chap-223
 284. 284.chap-223.5
 285. 285.chap-224
 286. 286.chap-224.2
 287. 287.chap-224.5
 288. 288.chap-225
 289. 289.chap-225.1
 290. 290.chap-225.2
 291. 291.chap-225.5
 292. 292.chap-226
 293. 293.chap-226.1
 294. 294.chap-226.2
 295. 295.chap-226.5
 296. 296.chap-227
 297. 297.chap-227.2
 298. 298.chap-227.5
 299. 299.chap-228
 300. 300.chap-228.5
 301. 301.chap-229
 302. 302.chap-229.5
 303. 303.chap-230
 304. 304.chap-230.2
 305. 305.chap-230.5
 306. 306.chap-231
 307. 307.chap-231.5
 308. 308.chap-232
 309. 309.chap-233
 310. 310.chap-233.5
 311. 311.chap-232.5
 312. 312.chap-234
 313. 313.chap-234.5
 314. 314.chap-235
 315. 315.chap-235.5
 316. 316.chap-236
 317. 317.chap-236.5
 318. 318.chap-237
 319. 319.chap-237.5
 320. 320.chap-238
 321. 321.chap-238.5
 322. 322.chap-239
 323. 323.chap-239.5
 324. 324.chap-240
 325. 325.chap-240.5
 326. 326.chap-241
 327. 327.chap-241.5
 328. 328.chap-242
 329. 329.chap-242.5
 330. 330.chap-243
 331. 331.chap-243.5
 332. 332.chap-244
 333. 333.chap-244.5
 334. 334.chap-245
 335. 335.chap-245.5
 336. 336.chap-246
 337. 337.chap-246.5
 338. 338.chap-247
 339. 339.chap-247.5
 340. 340.chap-248
 341. 341.chap-248.5
 342. 342.chap-249
 343. 343.chap-249.5
 344. 344.chap-250
 345. 345.chap-250.5
 346. 346.chap-251
 347. 347.chap-251.5
 348. 348.chap-252
 349. 349.chap-252.5
 350. 350.chap-253
 351. 351.chap-253.5
 352. 352.chap-254
 353. 353.chap-254.5
 354. 354.chap-255
 355. 355.chap-255.5
 356. 356.chap-256
 357. 357.chap-256.5
 358. 358.chap-257
 359. 359.chap-257.5
 360. 360.chap-258
 361. 361.chap-258.5
 362. 362.chap-259
 363. 363.chap-260
 364. 364.chap-259.5
 365. 365.chap-260.5
 366. 366.chap-261
 367. 367.chap-261.5
 368. 368.chap-262
 369. 369.chap-262.5
 370. 370.chap-263
 371. 371.chap-263.5
 372. 372.chap-264
 373. 373.chap-264.5
 374. 374.chap-265
 375. 375.chap-265.5
 376. 376.chap-266
 377. 377.chap-266.5
 378. 378.chap-267
 379. 379.chap-267.5
 380. 380.chap-268
 381. 381.chap-268.5
 382. 382.chap-269
 383. 383.chap-269.5
 384. 384.chap-270
 385. 385.chap-270.5
 386. 386.chap-271
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Chuyện tình tuổi học trò

Câu chuyện về bạn sê mê nhát gái và u kê ngơ của họa sĩ minh họa nổi tiếng người Tung Của TanJiu. Vẫn được updates hàng ngày, hiện tại chưa có tên chính thức....

Toàn Chức Pháp Sư

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót ...

Hirasaka Hinako ga Ero Kawaii koto wo Ore dake ga Shitteiru

8 năm về trước, hai đứa nhỏ đã giao kèo với một phù thủy. Chúng nhận lại được khả năng bí mật quan sát lẫn nhau. Một câu chuyện đầy tính ecchi về cặp uyên ương đầy tinh nghịch nhưng ngọt ngào và dễ thương ỦNG HỘ TỤI MÌNH TẠI FB: ACCIDENT TEAM LINK: https://www.facebook.com/pg/accidentteamasia/

Cuộc Sống Hào Môn Của Vu Nữ

Sinh ra trong trấn nhỏ Vọng Tinh, là một cô gái bình thường biết chút vu thuật. Ước mơ của tôi là trở thành một vu nữ được mọi người ngưỡng mộ… Nhưng vận mệnh, cứ như trêu đùa tôi vậy…
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
Trả lời Chapter 119Báo vi phạm
Con uống chúa xấu vl. Del bằng Yêu Yêu. Cũng k giỏi bằng. Vịt mà đòi so sánh với Phượng Hoàng