Truyện Dịch

Quyền Bá Thiên Hạ

Sơ lược

Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN. Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư. Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn...

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem2,016
Theo dõi4
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-55
 56. 56.chap-56
 57. 57.chap-57
 58. 58.chap-58
 59. 59.chap-59
 60. 60.chap-60
 61. 61.chap-61
 62. 62.chap-62
 63. 63.chap-63
 64. 64.chap-64
 65. 65.chap-65
 66. 66.chap-66
 67. 67.chap-67
 68. 68.chap-68
 69. 69.chap-69
 70. 70.chap-70
 71. 71.chap-71
 72. 72.chap-72
 73. 73.chap-73
 74. 74.chap-74
 75. 75.chap-75
 76. 76.chap-76
 77. 77.chap-77
 78. 78.chap-78
 79. 79.chap-79
 80. 80.chap-80
 81. 81.chap-81
 82. 82.chap-82
 83. 83.chap-83
 84. 84.chap-84
 85. 85.chap-85
 86. 86.chap-86
 87. 87.chap-87
 88. 88.chap-88
 89. 89.chap-89
 90. 90.chap-90
 91. 91.chap-91
 92. 92.chap-92
 93. 93.chap-93
 94. 94.chap-94
 95. 95.chap-95
 96. 96.chap-96
 97. 97.chap-97
 98. 98.chap-98
 99. 99.chap-99
 100. 100.chap-100
 101. 101.chap-101
 102. 102.chap-102
 103. 103.chap-103
 104. 104.chap-104
 105. 105.chap-105
 106. 106.chap-106
 107. 107.chap-107
 108. 108.chap-108
 109. 109.chap-109
 110. 110.chap-110
 111. 111.chap-111
 112. 112.chap-112
 113. 113.chap-113
 114. 114.chap-114
 115. 115.chap-115
 116. 116.chap-116
 117. 117.chap-117
 118. 118.chap-118
 119. 119.chap-119
 120. 120.chap-120
 121. 121.chap-121
 122. 122.chap-122
 123. 123.chap-123
 124. 124.chap-124
 125. 125.chap-125
 126. 126.chap-126
 127. 127.chap-127
 128. 128.chap-128
 129. 129.chap-129
 130. 130.chap-130
 131. 131.chap-131
 132. 132.chap-131.1
 133. 133.chap-131.2
 134. 134.chap-131.3
 135. 135.chap-131.4
 136. 136.chap-131.5
 137. 137.chap-131.6
 138. 138.chap-131.7
 139. 139.chap-131.8
 140. 140.chap-131.9
 141. 141.chap-132
 142. 142.chap-132.1
 143. 143.chap-132.2
 144. 144.chap-132.3
 145. 145.chap-132.4
 146. 146.chap-132.5
 147. 147.chap-133
 148. 148.chap-134
 149. 149.chap-135
 150. 150.chap-136
 151. 151.chap-137
 152. 152.chap-138
 153. 153.chap-139
 154. 154.chap-140
 155. 155.chap-141
 156. 156.chap-142
 157. 157.chap-143
 158. 158.chap-144
 159. 159.chap-145
 160. 160.chap-146
 161. 161.chap-147
 162. 162.chap-148
 163. 163.chap-148.5
 164. 164.chap-149
 165. 165.chap-150
 166. 166.chap-151
 167. 167.chap-152
 168. 168.chap-153
 169. 169.chap-154
 170. 170.chap-155
 171. 171.chap-156
 172. 172.chap-157
 173. 173.chap-158
 174. 174.chap-159
 175. 175.chap-160
 176. 176.chap-161
 177. 177.chap-162
 178. 178.chap-163
 179. 179.chap-164
 180. 180.chap-165
 181. 181.chap-166
 182. 182.chap-167
 183. 183.chap-168
 184. 184.chap-169
 185. 185.chap-170
 186. 186.chap-171
 187. 187.chap-172
 188. 188.chap-173
 189. 189.chap-174
 190. 190.chap-175
 191. 191.chap-176
 192. 192.chap-177
 193. 193.chap-178
 194. 194.chap-179
 195. 195.chap-180
 196. 196.chap-181
 197. 197.chap-182
 198. 198.chap-183
 199. 199.chap-184
 200. 200.chap-185
 201. 201.chap-186
 202. 202.chap-187
 203. 203.chap-188
 204. 204.chap-189
 205. 205.chap-190
 206. 206.chap-191
 207. 207.chap-192
 208. 208.chap-193
 209. 209.chap-194
 210. 210.chap-195
 211. 211.chap-196
 212. 212.chap-197
 213. 213.chap-198
 214. 214.chap-199
 215. 215.chap-200
 216. 216.chap-201
 217. 217.chap-202
 218. 218.chap-203
 219. 219.chap-204
 220. 220.chap-205
 221. 221.chap-206
 222. 222.chap-207
 223. 223.chap-208
 224. 224.chap-209
 225. 225.chap-210
 226. 226.chap-211
 227. 227.chap-212
 228. 228.chap-213
 229. 229.chap-214
 230. 230.chap-215
 231. 231.chap-216
 232. 232.chap-217
 233. 233.chap-218
 234. 234.chap-219
 235. 235.chap-220
 236. 236.chap-221
 237. 237.chap-222
 238. 238.chap-223
 239. 239.chap-224
 240. 240.chap-225
 241. 241.chap-226
 242. 242.chap-227
 243. 243.chap-228
 244. 244.chap-229
 245. 245.chap-230
 246. 246.chap-231
 247. 247.chap-232
 248. 248.chap-233
 249. 249.chap-234
 250. 250.chap-235
 251. 251.chap-236
 252. 252.chap-237
 253. 253.chap-238
 254. 254.chap-239
 255. 255.chap-240
 256. 256.chap-241
 257. 257.chap-242
 258. 258.chap-243
 259. 259.chap-244
 260. 260.chap-245
 261. 261.chap-246
 262. 262.chap-247
 263. 263.chap-248
 264. 264.chap-249
 265. 265.chap-250
 266. 266.chap-251
 267. 267.chap-252
 268. 268.chap-253
 269. 269.chap-254
 270. 270.chap-255
 271. 271.chap-256
 272. 272.chap-257
 273. 273.chap-258
 274. 274.chap-259
 275. 275.chap-260
 276. 276.chap-261
 277. 277.chap-262
 278. 278.chap-263
 279. 279.chap-264
 280. 280.chap-265
 281. 281.chap-266
 282. 282.chap-267
 283. 283.chap-268
 284. 284.chap-269
 285. 285.chap-270
 286. 286.chap-271
 287. 287.chap-272
 288. 288.chap-273
 289. 289.chap-274
 290. 290.chap-275
 291. 291.chap-276
 292. 292.chap-277
 293. 293.chap-278
 294. 294.chap-279
 295. 295.chap-280
 296. 296.chap-281
 297. 297.chap-282
 298. 298.chap-283
 299. 299.chap-284
 300. 300.chap-285
 301. 301.chap-286
 302. 302.chap-287
 303. 303.chap-288
 304. 304.chap-289
 305. 305.chap-290
 306. 306.chap-291
 307. 307.chap-292
 308. 308.chap-293
 309. 309.chap-294
 310. 310.chap-295
 311. 311.chap-296
 312. 312.chap-297
 313. 313.chap-298
 314. 314.chap-299
 315. 315.chap-300
 316. 316.chap-301
 317. 317.chap-302
 318. 318.chap-303
 319. 319.chap-304
 320. 320.chap-305
 321. 321.chap-306
 322. 322.chap-307
 323. 323.chap-308
 324. 324.chap-309
 325. 325.chap-310
 326. 326.chap-311
 327. 327.chap-312
 328. 328.chap-313
 329. 329.chap-314
 330. 330.chap-315
 331. 331.chap-316
 332. 332.chap-317
 333. 333.chap-318
 334. 334.chap-319
 335. 335.chap-320
 336. 336.chap-321
 337. 337.chap-322
 338. 338.chap-323
 339. 339.chap-324
 340. 340.chap-325
 341. 341.chap-326
 342. 342.chap-327
 343. 343.chap-328
 344. 344.chap-329
 345. 345.chap-330
 346. 346.chap-331
 347. 347.chap-332
 348. 348.chap-333
 349. 349.chap-334
 350. 350.chap-335
 351. 351.chap-336
 352. 352.chap-337
 353. 353.chap-338
 354. 354.chap-339
 355. 355.chap-340
 356. 356.chap-341
 357. 357.chap-342
 358. 358.chap-352
 359. 359.chap-343
 360. 360.chap-344
 361. 361.chap-345
 362. 362.chap-346
 363. 363.chap-347
 364. 364.chap-348
 365. 365.chap-349
 366. 366.chap-350
 367. 367.chap-351
 368. 368.chap-353
 369. 369.chap-354
 370. 370.chap-355
 371. 371.chap-356
 372. 372.chap-357
 373. 373.chap-358
 374. 374.chap-132.6
 375. 375.chap-132.7
 376. 376.chap-132.8
 377. 377.chap-132.9
 378. 378.chap-359
 379. 379.chap-360
 380. 380.chap-361
 381. 381.chap-362
 382. 382.chap-363
 383. 383.chap-364
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường ...
Luciferchap 3Lượt xem48

Lucifer

Bộ truyện ngắn của Trịnh Kiện Hòa, Đặng Chí Huy.
Kagerou Dazechap 27Lượt xem532

Kagerou Daze

Nhân vật chính là chàng trai Shintaro - một tên NEET chính hiệu - đã tự khóa mình trong phòng suốt 2 năm trời. Đang sống trong yên bình thì 1 năm trước, cô nhóc điện tử tên là Ene, xuất hiện trên màn hình máy tính của cậu khi cậu mở email mà ai đó đã gửi đến, và từ đó Ene đã trở thành 1 phần tử phiền hà không thể thiếu trong cuộc sống nhạt nhẽo của Shintaro. Một cốt truyện độc đáo với những nhân vật mang trên mình khả năng về "mắt" kì bí, ...

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!