Truyện Dịch

Bách Luyện Thành Thần

Sơ lược

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tên khácHành Trình Tu Tiên
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem4,238
Theo dõi12
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-11.5
 13. 13.chap-12
 14. 14.chap-13
 15. 15.chap-14
 16. 16.chap-15
 17. 17.chap-16
 18. 18.chap-17
 19. 19.chap-18
 20. 20.chap-19
 21. 21.chap-20
 22. 22.chap-21
 23. 23.chap-22
 24. 24.chap-23
 25. 25.chap-24
 26. 26.chap-25
 27. 27.chap-26
 28. 28.chap-27
 29. 29.chap-28
 30. 30.chap-29
 31. 31.chap-30
 32. 32.chap-31
 33. 33.chap-32
 34. 34.chap-33
 35. 35.chap-34
 36. 36.chap-35
 37. 37.chap-36
 38. 38.chap-37
 39. 39.chap-38
 40. 40.chap-39
 41. 41.chap-40
 42. 42.chap-41
 43. 43.chap-42
 44. 44.chap-43
 45. 45.chap-44
 46. 46.chap-45
 47. 47.chap-46
 48. 48.chap-47
 49. 49.chap-48
 50. 50.chap-49
 51. 51.chap-50
 52. 52.chap-51
 53. 53.chap-52
 54. 54.chap-53
 55. 55.chap-54
 56. 56.chap-55
 57. 57.chap-56
 58. 58.chap-57
 59. 59.chap-58
 60. 60.chap-59
 61. 61.chap-60
 62. 62.chap-61
 63. 63.chap-62
 64. 64.chap-63
 65. 65.chap-64
 66. 66.chap-65
 67. 67.chap-66
 68. 68.chap-67
 69. 69.chap-68
 70. 70.chap-69
 71. 71.chap-70
 72. 72.chap-71
 73. 73.chap-72
 74. 74.chap-73
 75. 75.chap-74
 76. 76.chap-75
 77. 77.chap-76
 78. 78.chap-77
 79. 79.chap-78
 80. 80.chap-79
 81. 81.chap-80
 82. 82.chap-81
 83. 83.chap-82
 84. 84.chap-82.5
 85. 85.chap-82.6
 86. 86.chap-82.7
 87. 87.chap-83
 88. 88.chap-84
 89. 89.chap-85
 90. 90.chap-86
 91. 91.chap-87
 92. 92.chap-88
 93. 93.chap-89
 94. 94.chap-90
 95. 95.chap-91
 96. 96.chap-92
 97. 97.chap-93
 98. 98.chap-94
 99. 99.chap-95
 100. 100.chap-96
 101. 101.chap-97
 102. 102.chap-98
 103. 103.chap-99
 104. 104.chap-100
 105. 105.chap-101
 106. 106.chap-102
 107. 107.chap-103
 108. 108.chap-104
 109. 109.chap-105
 110. 110.chap-106
 111. 111.chap-107
 112. 112.chap-108
 113. 113.chap-109
 114. 114.chap-110
 115. 115.chap-111
 116. 116.chap-112
 117. 117.chap-113
 118. 118.chap-114
 119. 119.chap-115
 120. 120.chap-116
 121. 121.chap-117
 122. 122.chap-118
 123. 123.chap-119
 124. 124.chap-120
 125. 125.chap-121
 126. 126.chap-122
 127. 127.chap-123
 128. 128.chap-124
 129. 129.chap-125
 130. 130.chap-126
 131. 131.chap-126.5
 132. 132.chap-127
 133. 133.chap-128
 134. 134.chap-129
 135. 135.chap-130
 136. 136.chap-131
 137. 137.chap-132
 138. 138.chap-133
 139. 139.chap-134
 140. 140.chap-135
 141. 141.chap-136
 142. 142.chap-137
 143. 143.chap-138
 144. 144.chap-139
 145. 145.chap-140
 146. 146.chap-141
 147. 147.chap-142
 148. 148.chap-143
 149. 149.chap-143.5
 150. 150.chap-144
 151. 151.chap-144.1
 152. 152.chap-144.2
 153. 153.chap-145
 154. 154.chap-146
 155. 155.chap-147
 156. 156.chap-148
 157. 157.chap-149
 158. 158.chap-149.5
 159. 159.chap-150
 160. 160.chap-151
 161. 161.chap-152
 162. 162.chap-153
 163. 163.chap-154
 164. 164.chap-155
 165. 165.chap-156
 166. 166.chap-157
 167. 167.chap-158
 168. 168.chap-159
 169. 169.chap-160
 170. 170.chap-161
 171. 171.chap-162
 172. 172.chap-163
 173. 173.chap-164
 174. 174.chap-165
 175. 175.chap-166
 176. 176.chap-167
 177. 177.chap-168
 178. 178.chap-169
 179. 179.chap-170
 180. 180.chap-171
 181. 181.chap-172
 182. 182.chap-173
 183. 183.chap-174
 184. 184.chap-175
 185. 185.chap-176
 186. 186.chap-177
 187. 187.chap-178
 188. 188.chap-179
 189. 189.chap-180
 190. 190.chap-181
 191. 191.chap-182
 192. 192.chap-183
 193. 193.chap-184
 194. 194.chap-185
 195. 195.chap-186
 196. 196.chap-187
 197. 197.chap-188
 198. 198.chap-189
 199. 199.chap-190
 200. 200.chap-191
 201. 201.chap-192
 202. 202.chap-193
 203. 203.chap-194
 204. 204.chap-195
 205. 205.chap-196
 206. 206.chap-197
 207. 207.chap-198
 208. 208.chap-199
 209. 209.chap-200
 210. 210.chap-201
 211. 211.chap-202
 212. 212.chap-203
 213. 213.chap-204
 214. 214.chap-205
 215. 215.chap-206
 216. 216.chap-207
 217. 217.chap-208
 218. 218.chap-209
 219. 219.chap-210
 220. 220.chap-211
 221. 221.chap-212
 222. 222.chap-213
 223. 223.chap-214
 224. 224.chap-215
 225. 225.chap-216
 226. 226.chap-217
 227. 227.chap-218
 228. 228.chap-219
 229. 229.chap-220
 230. 230.chap-221
 231. 231.chap-222
 232. 232.chap-223
 233. 233.chap-224
 234. 234.chap-225
 235. 235.chap-226
 236. 236.chap-227
 237. 237.chap-228
 238. 238.chap-229
 239. 239.chap-230
 240. 240.chap-231
 241. 241.chap-232
 242. 242.chap-233
 243. 243.chap-234
 244. 244.chap-235
 245. 245.chap-236
 246. 246.chap-237
 247. 247.chap-238
 248. 248.chap-239
 249. 249.chap-240
 250. 250.chap-241
 251. 251.chap-241.5
 252. 252.chap-242
 253. 253.chap-243
 254. 254.chap-244
 255. 255.chap-245
 256. 256.chap-246
 257. 257.chap-247
 258. 258.chap-248
 259. 259.chap-249
 260. 260.chap-250
 261. 261.chap-251
 262. 262.chap-252
 263. 263.chap-253
 264. 264.chap-254
 265. 265.chap-255
 266. 266.chap-256
 267. 267.chap-257
 268. 268.chap-258
 269. 269.chap-259
 270. 270.chap-260
 271. 271.chap-261
 272. 272.chap-262
 273. 273.chap-263
 274. 274.chap-264
 275. 275.chap-265
 276. 276.chap-266
 277. 277.chap-267
 278. 278.chap-268
 279. 279.chap-269
 280. 280.chap-270
 281. 281.chap-271
 282. 282.chap-272
 283. 283.chap-273
 284. 284.chap-274
 285. 285.chap-275
 286. 286.chap-276
 287. 287.chap-277
 288. 288.chap-278
 289. 289.chap-279
 290. 290.chap-280
 291. 291.chap-281
 292. 292.chap-282
 293. 293.chap-283
 294. 294.chap-284
 295. 295.chap-285
 296. 296.chap-286
 297. 297.chap-287
 298. 298.chap-288
 299. 299.chap-289
 300. 300.chap-290
 301. 301.chap-291
 302. 302.chap-292
 303. 303.chap-293
 304. 304.chap-294
 305. 305.chap-295
 306. 306.chap-296
 307. 307.chap-297
 308. 308.chap-298
 309. 309.chap-299
 310. 310.chap-300
 311. 311.chap-301
 312. 312.chap-302
 313. 313.chap-303
 314. 314.chap-304
 315. 315.chap-305
 316. 316.chap-306
 317. 317.chap-307
 318. 318.chap-308
 319. 319.chap-309
 320. 320.chap-310
 321. 321.chap-311
 322. 322.chap-312
 323. 323.chap-313
 324. 324.chap-314
 325. 325.chap-315
 326. 326.chap-316
 327. 327.chap-317
 328. 328.chap-318
 329. 329.chap-319
 330. 330.chap-320
 331. 331.chap-321
 332. 332.chap-322
 333. 333.chap-323
 334. 334.chap-324
 335. 335.chap-325
 336. 336.chap-326
 337. 337.chap-327
 338. 338.chap-328
 339. 339.chap-329
 340. 340.chap-330
 341. 341.chap-331
 342. 342.chap-332
 343. 343.chap-333
 344. 344.chap-334
 345. 345.chap-335
 346. 346.chap-336
 347. 347.chap-337
 348. 348.chap-338
 349. 349.chap-339
 350. 350.chap-340
 351. 351.chap-341
 352. 352.chap-342
 353. 353.chap-343
 354. 354.chap-344
 355. 355.chap-345
 356. 356.chap-346
 357. 357.chap-347
 358. 358.chap-348
 359. 359.chap-349
 360. 360.chap-350
 361. 361.chap-351
 362. 362.chap-352
 363. 363.chap-353
 364. 364.chap-354
 365. 365.chap-355
 366. 366.chap-356
 367. 367.chap-357
 368. 368.chap-358
 369. 369.chap-359
 370. 370.chap-360
 371. 371.chap-361
 372. 372.chap-362
 373. 373.chap-363
 374. 374.chap-364
 375. 375.chap-365
 376. 376.chap-366
 377. 377.chap-367
 378. 378.chap-368
 379. 379.chap-369
 380. 380.chap-370
 381. 381.chap-371
 382. 382.chap-372
 383. 383.chap-373
 384. 384.chap-374
 385. 385.chap-375
 386. 386.chap-376
 387. 387.chap-377
 388. 388.chap-378
 389. 389.chap-379
 390. 390.chap-380
 391. 391.chap-381
 392. 392.chap-382
 393. 393.chap-383
 394. 394.chap-384
 395. 395.chap-385
 396. 396.chap-386
 397. 397.chap-387
 398. 398.chap-388
 399. 399.chap-389
 400. 400.chap-390
 401. 401.chap-391
 402. 402.chap-392
 403. 403.chap-393
 404. 404.chap-394
 405. 405.chap-395
 406. 406.chap-396
 407. 407.chap-397
 408. 408.chap-398
 409. 409.chap-399
 410. 410.chap-400
 411. 411.chap-401
 412. 412.chap-402
 413. 413.chap-403
 414. 414.chap-404
 415. 415.chap-405
 416. 416.chap-406
 417. 417.chap-407
 418. 418.chap-408
 419. 419.chap-409
 420. 420.chap-410
 421. 421.chap-411
 422. 422.chap-412
 423. 423.chap-413
 424. 424.chap-414
 425. 425.chap-415
 426. 426.chap-416
 427. 427.chap-417
 428. 428.chap-418
 429. 429.chap-419
 430. 430.chap-420
 431. 431.chap-421
 432. 432.chap-422
 433. 433.chap-423
 434. 434.chap-424
 435. 435.chap-425
 436. 436.chap-426
 437. 437.chap-427
 438. 438.chap-428
 439. 439.chap-429
 440. 440.chap-430
 441. 441.chap-431
 442. 442.chap-432
 443. 443.chap-433
 444. 444.chap-434
 445. 445.chap-435
 446. 446.chap-436
 447. 447.chap-437
 448. 448.chap-438
 449. 449.chap-439
 450. 450.chap-440
 451. 451.chap-441
 452. 452.chap-442
 453. 453.chap-443
 454. 454.chap-444
 455. 455.chap-445
 456. 456.chap-446
 457. 457.chap-447
 458. 458.chap-448
 459. 459.chap-449
 460. 460.chap-450
 461. 461.chap-451
 462. 462.chap-452
 463. 463.chap-453
 464. 464.chap-454
 465. 465.chap-455
 466. 466.chap-456
 467. 467.chap-457
 468. 468.chap-458
 469. 469.chap-459
 470. 470.chap-460
 471. 471.chap-461
 472. 472.chap-462
 473. 473.chap-463
 474. 474.chap-464
 475. 475.chap-465
 476. 476.chap-466
 477. 477.chap-467
 478. 478.chap-468
 479. 479.chap-469
 480. 480.chap-470
 481. 481.chap-471
 482. 482.chap-472
 483. 483.chap-473
 484. 484.chap-474
 485. 485.chap-475
 486. 486.chap-476
 487. 487.chap-477
 488. 488.chap-478
 489. 489.chap-479
 490. 490.chap-480
 491. 491.chap-481
 492. 492.chap-482
 493. 493.chap-483
 494. 494.chap-484
 495. 495.chap-485
 496. 496.chap-486
 497. 497.chap-487
 498. 498.chap-488
 499. 499.chap-489
 500. 500.chap-490
 501. 501.chap-491
 502. 502.chap-492
 503. 503.chap-493
 504. 504.chap-494
 505. 505.chap-495
 506. 506.chap-496
 507. 507.chap-497
 508. 508.chap-498
 509. 509.chap-499
 510. 510.chap-500
 511. 511.chap-501
 512. 512.chap-502
 513. 513.chap-503
 514. 514.chap-504
 515. 515.chap-505
 516. 516.chap-506
 517. 517.chap-507
 518. 518.chap-508
 519. 519.chap-509
 520. 520.chap-510
 521. 521.chap-511
 522. 522.chap-512
 523. 523.chap-513
 524. 524.chap-514
 525. 525.chap-515
 526. 526.chap-516
 527. 527.chap-517
 528. 528.chap-518
 529. 529.chap-519
 530. 530.chap-520
 531. 531.chap-521
 532. 532.chap-522
 533. 533.chap-523
 534. 534.chap-524
 535. 535.chap-525
 536. 536.chap-526
 537. 537.chap-527
 538. 538.chap-527.5
 539. 539.chap-528
 540. 540.chap-528.5
 541. 541.chap-529
 542. 542.chap-530
 543. 543.chap-531
 544. 544.chap-532
 545. 545.chap-533
 546. 546.chap-534
 547. 547.chap-535
 548. 548.chap-536
 549. 549.chap-537
 550. 550.chap-538
 551. 551.chap-539
 552. 552.chap-540
 553. 553.chap-541
 554. 554.chap-542
 555. 555.chap-543
 556. 556.chap-544
 557. 557.chap-545
 558. 558.chap-546
 559. 559.chap-547
 560. 560.chap-548
 561. 561.chap-549
 562. 562.chap-550
 563. 563.chap-551
 564. 564.chap-552
 565. 565.chap-553
 566. 566.chap-554
 567. 567.chap-555
 568. 568.chap-556
 569. 569.chap-557
 570. 570.chap-558
 571. 571.chap-559
 572. 572.chap-560
 573. 573.chap-561
 574. 574.chap-562
 575. 575.chap-563
 576. 576.chap-564
 577. 577.chap-565
 578. 578.chap-566
 579. 579.chap-567
 580. 580.chap-568
 581. 581.chap-569
 582. 582.chap-570
 583. 583.chap-571
 584. 584.chap-572
 585. 585.chap-573
 586. 586.chap-574
 587. 587.chap-575
 588. 588.chap-576
 589. 589.chap-577
 590. 590.chap-578
 591. 591.chap-579
 592. 592.chap-580
 593. 593.chap-581
 594. 594.chap-582
 595. 595.chap-583
 596. 596.chap-584
 597. 597.chap-585
 598. 598.chap-586
 599. 599.chap-587
 600. 600.chap-588
 601. 601.chap-589
 602. 602.chap-590
 603. 603.chap-591
 604. 604.chap-592
 605. 605.chap-593
 606. 606.chap-594
 607. 607.chap-595
 608. 608.chap-596
 609. 609.chap-597
 610. 610.chap-598
 611. 611.chap-599
 612. 612.chap-600
 613. 613.chap-602
 614. 614.chap-601
 615. 615.chap-603
 616. 616.chap-604
 617. 617.chap-605
 618. 618.chap-606
 619. 619.chap-607
 620. 620.chap-608
 621. 621.chap-609
 622. 622.chap-610
 623. 623.chap-611
 624. 624.chap-612
 625. 625.chap-613
 626. 626.chap-614
 627. 627.chap-615
 628. 628.chap-616
 629. 629.chap-617
 630. 630.chap-618
 631. 631.chap-619
 632. 632.chap-620
 633. 633.chap-621
 634. 634.chap-622
 635. 635.chap-623
 636. 636.chap-624
 637. 637.chap-625
 638. 638.chap-625
 639. 639.chap-626
 640. 640.chap-627
 641. 641.chap-628
 642. 642.chap-629
 643. 643.chap-630
 644. 644.chap-631
 645. 645.chap-632
 646. 646.chap-633
 647. 647.chap-634
 648. 648.chap-635
 649. 649.chap-636
 650. 650.chap-637
 651. 651.chap-638
 652. 652.chap-642
 653. 653.chap-639
 654. 654.chap-640
 655. 655.chap-641
 656. 656.chap-643
 657. 657.chap-644
 658. 658.chap-645
 659. 659.chap-646
 660. 660.chap-647
 661. 661.chap-648
 662. 662.chap-649
 663. 663.chap-650
 664. 664.chap-651
 665. 665.chap-652
 666. 666.chap-653
 667. 667.chap-654
 668. 668.chap-655
 669. 669.chap-656
 670. 670.chap-657
 671. 671.chap-658
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Kích Trụy Vương huyền thoại

Đại khái là câu truyện xoay quanh một anh hùng trong truyền thuyết, một con bánh bèo, một chụy ngực bự và một thằng mặt nồi. ra sao thì mỗi người khi đọc sẽ có một trải nghiệm khác nhau nên mình sẽ không tóm tắt.^-^Đây cũng là truyện dài kỳ mới nhất được viết bởi Minazuki Suu – tác giả bộ truyện Sora no Otoshimono. Hẳn những ai đã từng yêu thích SnO thì sẽ không muốn bỏ qua đầu truyện mới này đâu nhỉ ^^

Ngự Linh Thế Giới

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?" "Cái kịch bản này không đúng nha!"

Cuộc Sống Hào Môn Của Vu Nữ

Sinh ra trong trấn nhỏ Vọng Tinh, là một cô gái bình thường biết chút vu thuật. Ước mơ của tôi là trở thành một vu nữ được mọi người ngưỡng mộ… Nhưng vận mệnh, cứ như trêu đùa tôi vậy…
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
Chiến Trả lời Chapter 551Báo vi phạm
Bao giơ mới ra cháp mới nhi
Author Thành viên
admin Trả lời Báo vi phạm
emo