Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2
Gosu 2, Gosu - Cao Thủ 2
Tùy chỉnh

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 [chap 127]

[Cập nhật lúc: 19/01/2021 14:00:04]

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 1

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 2

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 3

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 4

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 5

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 6

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 7

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 8

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 9

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 10

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 11

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 12

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 13

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 14

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 15

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 16

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 17

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 18

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 19

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 20

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 21

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 22

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 23

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 24

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 25

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 26

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 27

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 28

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 29

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 30

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 31

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 32

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 33

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 34

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 35

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 36

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 37

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 38

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 39

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 40

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 41

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 42

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 43

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 44

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 45

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 46

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 47

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 48

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 49

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 50

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 51

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 52

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 53

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 54

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 55

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 56

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 57

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 58

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 59

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 60

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 61

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 62

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 63

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 64

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 65

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 66

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 67

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 68

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 69

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 70

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 71

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 72

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 73

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 74

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 75

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 76

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 77

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 78

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 79

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 80

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 81

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 82

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 83

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 84

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 85

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 86

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 87

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 88

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 89

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 90

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 91

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 92

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 93

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 94

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127 - 95

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 127

Truyện gợi ý

Hard Core Leveling Warrior ss2

Câu chuyện diễn ra sau 2 năm kể từ khi các thần đều diệt vong, Lúc này Dark đã lên ngôi vương của vùng đất mới: Dark Land. Ở phía khác team Nightmare đã bắt đầu lớn mạnh, dưới sự lãnh đạo của nữ hoàng mới: No Name, bắt đầu đánh chiếm lục địa. Đọc các chương cũ của ss1 và 7 chap After Ending

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn

Tên khác: Gosu. Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ... chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này... có một nhân vật chính bí ẩn đây... đón xem nhé!
Kagerou Dazechap 36Lượt xem6,352

Kagerou Daze

Nhân vật chính là chàng trai Shintaro - một tên NEET chính hiệu - đã tự khóa mình trong phòng suốt 2 năm trời. Đang sống trong yên bình thì 1 năm trước, cô nhóc điện tử tên là Ene, xuất hiện trên màn hình máy tính của cậu khi cậu mở email mà ai đó đã gửi đến, và từ đó Ene đã trở thành 1 phần tử phiền hà không thể thiếu trong cuộc sống nhạt nhẽo của Shintaro. Một cốt truyện độc đáo với những nhân vật mang trên mình khả năng về "mắt" kì bí, ...

Tam Tuyệt Tại Dị Giới

Từ bộ đôi tác giả của series The Breaker - Chuyện gì sẽ xảy ra khi một tuyệt cường cao thủ, một tuyệt đỉnh pháp sư và một tuyệt thế kỳ nữ chạm mặt nhau giữa không - thời gian mà hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của nhau?
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!