Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2
Gosu 2, Gosu - Cao Thủ 2
Tùy chỉnh

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 [chap 122]

[Cập nhật lúc: 25/12/2020 11:10:17]

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 1

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 2

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 3

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 4

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 5

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 6

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 7

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 8

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 9

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 10

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 11

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 12

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 13

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 14

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 15

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 16

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 17

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 18

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 19

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 20

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 21

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 22

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 23

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 24

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 25

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 26

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 27

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 28

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 29

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 30

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 31

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 32

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 33

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 34

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 35

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 36

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 37

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 38

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 39

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 40

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 41

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 42

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 43

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 44

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 45

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 46

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 47

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 48

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 49

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 50

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 51

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 52

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 53

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 54

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 55

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 56

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 57

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 58

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 59

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 60

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 61

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 62

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 63

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 64

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 65

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 66

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 67

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 68

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 69

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 70

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 71

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 72

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 73

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 74

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 75

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 76

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 77

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 78

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 79

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 80

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 81

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 82

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 83

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 84

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 85

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 86

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 87

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 88

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 89

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 90

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 91

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122 - 92

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 122

Truyện gợi ý

Cuộc hành trình của Pháp sư

Một thế giới tồn tại song song giữa thần thánh và ma quỷ! Ai sẽ là người chịu trách nhiệm kết nối với chúng khi chúng mất kiểm soát và hành hạ con người? Câu chuyện về Hongdo Lee một pháp sư có khả năng điều khiển hồn ma tìm kiếm một người mang tên Raven với mục đích riêng của mình!

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường ...
Kagerou Dazechap 36Lượt xem6,206

Kagerou Daze

Nhân vật chính là chàng trai Shintaro - một tên NEET chính hiệu - đã tự khóa mình trong phòng suốt 2 năm trời. Đang sống trong yên bình thì 1 năm trước, cô nhóc điện tử tên là Ene, xuất hiện trên màn hình máy tính của cậu khi cậu mở email mà ai đó đã gửi đến, và từ đó Ene đã trở thành 1 phần tử phiền hà không thể thiếu trong cuộc sống nhạt nhẽo của Shintaro. Một cốt truyện độc đáo với những nhân vật mang trên mình khả năng về "mắt" kì bí, ...

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn

Tên khác: Gosu. Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ... chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này... có một nhân vật chính bí ẩn đây... đón xem nhé!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!