Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2
Gosu 2, Gosu - Cao Thủ 2
Tùy chỉnh

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 [chap 45]

[Cập nhật lúc: 12/02/2020 16:08:18]

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 1

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 2

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 3

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 4

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 5

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 6

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 7

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 8

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 9

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 10

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 11

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 12

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 13

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 14

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 15

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 16

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 17

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 18

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 19

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 20

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 21

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 22

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 23

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 24

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 25

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 26

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 27

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 28

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 29

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 30

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 31

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 32

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 33

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 34

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 35

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 36

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 37

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 38

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 39

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 40

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 41

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 42

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 43

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 44

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 45

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 46

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 47

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 48

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 49

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 50

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 51

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 52

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 53

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 54

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 55

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 56

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 57

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 58

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 59

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 60

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 61

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 62

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 63

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 64

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 65

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 66

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 67

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 68

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 69

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 70

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 71

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 72

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 73

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 74

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 75

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 76

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 77

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 78

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 79

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 80

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 81

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 82

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 83

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 84

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 85

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 86

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 87

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 88

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 89

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 90

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 91

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 92

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 93

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 94

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 95

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 96

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 97

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 98

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 99

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45 - 100

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2 chap 45

Truyện gợi ý

Nhật Tà Nguyệt Ma

Một đôi trai gái trải qua một đêm, phát hiện mình đã mất sạch trí nhớ, họ không thể không kết bạn cùng nhau lên đường tìm lại ký ức. Qua vô số trận chiến, họ biết bản thân chính là Nhật Tà và Nguyệt Ma từng chấn nhiếp giang hồ trong truyền thuyết. Nhân vật chấn kinh thiên hạ này, tại sao lại mất đi trí nhớ? Đón xem tại beeng.net nha!
Her Summonchap 109Lượt xem13,153

Her Summon

Một thanh niên không dám ra ngoài do mắc chứng bệnh rối loạn giao tiếp và sợ đám đông. anh đã vô tình được triệu hồi đến thế giới fantasy. ở nơi màu nhiệm đó anh có sức mạnh vô song từ những vật dụng mà anh mang theo từ thế giới của mình.

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường ...

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn

Tên khác: Gosu. Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ... chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này... có một nhân vật chính bí ẩn đây... đón xem nhé!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!