Truyện Dịch

Thông Linh Phi

Sơ lược

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))...

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem67,292
Theo dõi65
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-23.5
 25. 25.chap-24
 26. 26.chap-24.5
 27. 27.chap-25
 28. 28.chap-26
 29. 29.chap-27
 30. 30.chap-28
 31. 31.chap-29
 32. 32.chap-30
 33. 33.chap-31
 34. 34.chap-32
 35. 35.chap-33
 36. 36.chap-34
 37. 37.chap-35
 38. 38.chap-36
 39. 39.chap-37
 40. 40.chap-38
 41. 41.chap-38.5
 42. 42.chap-39
 43. 43.chap-39.5
 44. 44.chap-40
 45. 45.chap-41
 46. 46.chap-42
 47. 47.chap-43
 48. 48.chap-44
 49. 49.chap-45
 50. 50.chap-46
 51. 51.chap-47
 52. 52.chap-48
 53. 53.chap-49
 54. 54.chap-50
 55. 55.chap-51
 56. 56.chap-52
 57. 57.chap-53
 58. 58.chap-53.5
 59. 59.chap-54
 60. 60.chap-54.5
 61. 61.chap-55
 62. 62.chap-56
 63. 63.chap-57
 64. 64.chap-58
 65. 65.chap-59
 66. 66.chap-60
 67. 67.chap-61
 68. 68.chap-61.5
 69. 69.chap-62
 70. 70.chap-62.5
 71. 71.chap-63
 72. 72.chap-63.5
 73. 73.chap-64
 74. 74.chap-65
 75. 75.chap-65.5
 76. 76.chap-66
 77. 77.chap-67
 78. 78.chap-67.5
 79. 79.chap-68
 80. 80.chap-68.5
 81. 81.chap-69
 82. 82.chap-69.5
 83. 83.chap-70
 84. 84.chap-70.5
 85. 85.chap-71
 86. 86.chap-71.5
 87. 87.chap-71.6
 88. 88.chap-71.7
 89. 89.chap-72
 90. 90.chap-72.5
 91. 91.chap-73
 92. 92.chap-73.5
 93. 93.chap-74
 94. 94.chap-75
 95. 95.chap-75.5
 96. 96.chap-76
 97. 97.chap-76.5
 98. 98.chap-77
 99. 99.chap-77.5
 100. 100.chap-78
 101. 101.chap-79
 102. 102.chap-80
 103. 103.chap-80.5
 104. 104.chap-81
 105. 105.chap-81.5
 106. 106.chap-82
 107. 107.chap-83
 108. 108.chap-83.5
 109. 109.chap-84
 110. 110.chap-84.5
 111. 111.chap-85
 112. 112.chap-85.5
 113. 113.chap-86
 114. 114.chap-86.5
 115. 115.chap-87
 116. 116.chap-87.5
 117. 117.chap-88
 118. 118.chap-88.5
 119. 119.chap-89
 120. 120.chap-89.5
 121. 121.chap-90
 122. 122.chap-90.5
 123. 123.chap-91
 124. 124.chap-92
 125. 125.chap-92.5
 126. 126.chap-93
 127. 127.chap-93.5
 128. 128.chap-94
 129. 129.chap-94.5
 130. 130.chap-95
 131. 131.chap-95.5
 132. 132.chap-96
 133. 133.chap-96.5
 134. 134.chap-97
 135. 135.chap-98
 136. 136.chap-99
 137. 137.chap-99.5
 138. 138.chap-100
 139. 139.chap-100.5
 140. 140.chap-101
 141. 141.chap-102
 142. 142.chap-102.5
 143. 143.chap-103
 144. 144.chap-103.5
 145. 145.chap-104
 146. 146.chap-104.5
 147. 147.chap-105
 148. 148.chap-105.5
 149. 149.chap-106
 150. 150.chap-106.5
 151. 151.chap-107
 152. 152.chap-107.5
 153. 153.chap-108
 154. 154.chap-108.5
 155. 155.chap-109
 156. 156.chap-109.5
 157. 157.chap-110
 158. 158.chap-111
 159. 159.chap-112
 160. 160.chap-113
 161. 161.chap-113.5
 162. 162.chap-114
 163. 163.chap-114.5
 164. 164.chap-115
 165. 165.chap-115.5
 166. 166.chap-116
 167. 167.chap-116.5
 168. 168.chap-117
 169. 169.chap-117.5
 170. 170.chap-118
 171. 171.chap-119
 172. 172.chap-119.5
 173. 173.chap-120
 174. 174.chap-120.5
 175. 175.chap-121
 176. 176.chap-121.5
 177. 177.chap-122
 178. 178.chap-122.5
 179. 179.chap-123
 180. 180.chap-123.5
 181. 181.chap-124
 182. 182.chap-124.5
 183. 183.chap-125
 184. 184.chap-125.5
 185. 185.chap-126
 186. 186.chap-126.5
 187. 187.chap-127
 188. 188.chap-127.5
 189. 189.chap-128
 190. 190.chap-128.5
 191. 191.chap-129
 192. 192.chap-129.5
 193. 193.chap-130
 194. 194.chap-130.5
 195. 195.chap-131
 196. 196.chap-131.5
 197. 197.chap-132
 198. 198.chap-132.5
 199. 199.chap-133
 200. 200.chap-133.5
 201. 201.chap-134
 202. 202.chap-134.5
 203. 203.chap-135
 204. 204.chap-135.5
 205. 205.chap-136
 206. 206.chap-136.5
 207. 207.chap-137
 208. 208.chap-137.5
 209. 209.chap-138
 210. 210.chap-138.5
 211. 211.chap-139
 212. 212.chap-139.5
 213. 213.chap-140
 214. 214.chap-140.5
 215. 215.chap-141
 216. 216.chap-141.5
 217. 217.chap-142
 218. 218.chap-142.5
 219. 219.chap-143
 220. 220.chap-143.5
 221. 221.chap-144
 222. 222.chap-144.5
 223. 223.chap-145
 224. 224.chap-145.5
 225. 225.chap-146
 226. 226.chap-146.5
 227. 227.chap-147
 228. 228.chap-147.5
 229. 229.chap-148
 230. 230.chap-148.5
 231. 231.chap-149
 232. 232.chap-149.5
 233. 233.chap-150
 234. 234.chap-150.5
 235. 235.chap-151
 236. 236.chap-151.5
 237. 237.chap-152
 238. 238.chap-152.5
 239. 239.chap-153
 240. 240.chap-153.5
 241. 241.chap-154
 242. 242.chap-154.5
 243. 243.chap-155
 244. 244.chap-155.5
 245. 245.chap-156
 246. 246.chap-156.5
 247. 247.chap-157
 248. 248.chap-157.5
 249. 249.chap-158
 250. 250.chap-158.5
 251. 251.chap-159
 252. 252.chap-159.5
 253. 253.chap-160
 254. 254.chap-160.5
 255. 255.chap-161
 256. 256.chap-161.5
 257. 257.chap-162
 258. 258.chap-162.5
 259. 259.chap-163
 260. 260.chap-163.5
 261. 261.chap-164
 262. 262.chap-164.5
 263. 263.chap-165
 264. 264.chap-165.5
 265. 265.chap-166
 266. 266.chap-166.5
 267. 267.chap-167
 268. 268.chap-167.5
 269. 269.chap-168
 270. 270.chap-168.5
 271. 271.chap-169
 272. 272.chap-169.5
 273. 273.chap-170
 274. 274.chap-170.5
 275. 275.chap-171
 276. 276.chap-171.5
 277. 277.chap-172
 278. 278.chap-172.5
 279. 279.chap-173
 280. 280.chap-173.5
 281. 281.chap-174
 282. 282.chap-174.5
 283. 283.chap-175
 284. 284.chap-175.5
 285. 285.chap-176
 286. 286.chap-176.5
 287. 287.chap-177
 288. 288.chap-177.5
 289. 289.chap-178
 290. 290.chap-178.5
 291. 291.chap-179
 292. 292.chap-179.5
 293. 293.chap-180
 294. 294.chap-180.5
 295. 295.chap-181
 296. 296.chap-181.5
 297. 297.chap-182
 298. 298.chap-182.5
 299. 299.chap-183
 300. 300.chap-183.5
 301. 301.chap-184
 302. 302.chap-184.5
 303. 303.chap-185
 304. 304.chap-186
 305. 305.chap-186.5
 306. 306.chap-187
 307. 307.chap-187.5
 308. 308.chap-188
 309. 309.chap-188.5
 310. 310.chap-189
 311. 311.chap-189.5
 312. 312.chap-190
 313. 313.chap-190.5
 314. 314.chap-191
 315. 315.chap-191.5
 316. 316.chap-192
 317. 317.chap-192.5
 318. 318.chap-193
 319. 319.chap-193.5
 320. 320.chap-194
 321. 321.chap-194.5
 322. 322.chap-195
 323. 323.chap-195.5
 324. 324.chap-196
 325. 325.chap-196.5
 326. 326.chap-197
 327. 327.chap-197.5
 328. 328.chap-198
 329. 329.chap-198.5
 330. 330.chap-199
 331. 331.chap-199.5
 332. 332.chap-200
 333. 333.chap-201
 334. 334.chap-201.5
 335. 335.chap-202
 336. 336.chap-202.5
 337. 337.chap-203
 338. 338.chap-203.5
 339. 339.chap-204
 340. 340.chap-204.5
 341. 341.chap-205
 342. 342.chap-205.5
 343. 343.chap-206
 344. 344.chap-206.5
 345. 345.chap-207
 346. 346.chap-207.5
 347. 347.chap-208
 348. 348.chap-208.5
 349. 349.chap-209
 350. 350.chap-209.5
 351. 351.chap-210
 352. 352.chap-210.5
 353. 353.chap-211
 354. 354.chap-211.5
 355. 355.chap-212
 356. 356.chap-212.5
 357. 357.chap-213
 358. 358.chap-213.5
 359. 359.chap-214
 360. 360.chap-214.5
 361. 361.chap-215
 362. 362.chap-215.5
 363. 363.chap-216
 364. 364.chap-216.5
 365. 365.chap-217
 366. 366.chap-217.5
 367. 367.chap-218
 368. 368.chap-218.5
 369. 369.chap-219
 370. 370.chap-219.5
 371. 371.chap-220
 372. 372.chap-220.5
 373. 373.chap-221
 374. 374.chap-221.5
 375. 375.chap-222
 376. 376.chap-222.5
 377. 377.chap-223
 378. 378.chap-223.5
 379. 379.chap-224
 380. 380.chap-224.5
 381. 381.chap-225
 382. 382.chap-225.5
 383. 383.chap-226
 384. 384.chap-226.5
 385. 385.chap-227
 386. 386.chap-228
 387. 387.chap-228.5
 388. 388.chap-229
 389. 389.chap-229.5
 390. 390.chap-230
 391. 391.chap-230.5
 392. 392.chap-231
 393. 393.chap-231.5
 394. 394.chap-232
 395. 395.chap-232.5
 396. 396.chap-233
 397. 397.chap-233.5
 398. 398.chap-234
 399. 399.chap-234.5
 400. 400.chap-235
 401. 401.chap-235.5
 402. 402.chap-236
 403. 403.chap-237
 404. 404.chap-237.5
 405. 405.chap-238
 406. 406.chap-239
 407. 407.chap-240
 408. 408.chap-241
 409. 409.chap-242
 410. 410.chap-243
 411. 411.chap-244
 412. 412.chap-245
 413. 413.chap-246
 414. 414.chap-247
 415. 415.chap-248
 416. 416.chap-249
 417. 417.chap-250
 418. 418.chap-251
 419. 419.chap-252
 420. 420.chap-253
 421. 421.chap-254
 422. 422.chap-255
 423. 423.chap-256
 424. 424.chap-257
 425. 425.chap-258
 426. 426.chap-259
 427. 427.chap-260
 428. 428.chap-261
 429. 429.chap-262
 430. 430.chap-263
 431. 431.chap-264
 432. 432.chap-265
 433. 433.chap-266
 434. 434.chap-267
 435. 435.chap-268
 436. 436.chap-269
 437. 437.chap-270
 438. 438.chap-271
 439. 439.chap-272
 440. 440.chap-273
 441. 441.chap-274
 442. 442.chap-275
 443. 443.chap-276
 444. 444.chap-277
 445. 445.chap-278
 446. 446.chap-279
 447. 447.chap-280
 448. 448.chap-281
 449. 449.chap-282
 450. 450.chap-283
 451. 451.chap-284
 452. 452.chap-285
 453. 453.chap-286
 454. 454.chap-287
 455. 455.chap-288
 456. 456.chap-289
 457. 457.chap-290
 458. 458.chap-291
 459. 459.chap-292
 460. 460.chap-293
 461. 461.chap-294
 462. 462.chap-295
 463. 463.chap-296
 464. 464.chap-297
 465. 465.chap-298
 466. 466.chap-299
 467. 467.chap-300
 468. 468.chap-301
 469. 469.chap-302
 470. 470.chap-303
 471. 471.chap-304
 472. 472.chap-305
 473. 473.chap-306
 474. 474.chap-307
 475. 475.chap-308
 476. 476.chap-309
 477. 477.chap-310
 478. 478.chap-311
 479. 479.chap-312
 480. 480.chap-313
 481. 481.chap-314
 482. 482.chap-315
 483. 483.chap-316
 484. 484.chap-317
 485. 485.chap-318
 486. 486.chap-319
 487. 487.chap-320
 488. 488.chap-321
 489. 489.chap-322
 490. 490.chap-323
 491. 491.chap-324
 492. 492.chap-325
 493. 493.chap-326
 494. 494.chap-327
 495. 495.chap-328
 496. 496.chap-329
 497. 497.chap-330
 498. 498.chap-331
 499. 499.chap-332
 500. 500.chap-333
 501. 501.chap-334
 502. 502.chap-335
 503. 503.chap-336
 504. 504.chap-337
 505. 505.chap-338
 506. 506.chap-339
 507. 507.chap-340
 508. 508.chap-341
 509. 509.chap-342
 510. 510.chap-343
 511. 511.chap-344
 512. 512.chap-345
 513. 513.chap-346
 514. 514.chap-347
 515. 515.chap-348
 516. 516.chap-349
 517. 517.chap-350
 518. 518.chap-351
 519. 519.chap-352
 520. 520.chap-353
 521. 521.chap-354
 522. 522.chap-355
 523. 523.chap-356
 524. 524.chap-357
 525. 525.chap-358
 526. 526.chap-359
 527. 527.chap-360
 528. 528.chap-361
 529. 529.chap-362
 530. 530.chap-363
 531. 531.chap-364
 532. 532.chap-365
 533. 533.chap-366
 534. 534.chap-367
 535. 535.chap-368
 536. 536.chap-369
 537. 537.chap-370
 538. 538.chap-371
 539. 539.chap-372
 540. 540.chap-373
 541. 541.chap-374
 542. 542.chap-375
 543. 543.chap-376
 544. 544.chap-377
 545. 545.chap-378
 546. 546.chap-379
 547. 547.chap-380
 548. 548.chap-381
 549. 549.chap-382
 550. 550.chap-383
 551. 551.chap-384
 552. 552.chap-385
 553. 553.chap-386
 554. 554.chap-387
 555. 555.chap-388
 556. 556.chap-389
 557. 557.chap-390
 558. 558.chap-391
 559. 559.chap-392
 560. 560.chap-393
 561. 561.chap-394
 562. 562.chap-395
 563. 563.chap-396
 564. 564.chap-397
 565. 565.chap-398
 566. 566.chap-399
 567. 567.chap-400
 568. 568.chap-401
 569. 569.chap-402
 570. 570.chap-403
 571. 571.chap-404
 572. 572.chap-405
 573. 573.chap-406
 574. 574.chap-407
 575. 575.chap-408
 576. 576.chap-409
 577. 577.chap-410
 578. 578.chap-411
 579. 579.chap-412
 580. 580.chap-413
 581. 581.chap-414
 582. 582.chap-415
 583. 583.chap-416
 584. 584.chap-417
 585. 585.chap-418
 586. 586.chap-419
 587. 587.chap-420
 588. 588.chap-421
 589. 589.chap-422
 590. 590.chap-423
 591. 591.chap-424
 592. 592.chap-425
 593. 593.chap-426
 594. 594.chap-427
 595. 595.chap-428
 596. 596.chap-429
 597. 597.chap-430
 598. 598.chap-431
 599. 599.chap-432
 600. 600.chap-433
 601. 601.chap-434
 602. 602.chap-435
 603. 603.chap-436
 604. 604.chap-437
 605. 605.chap-438
 606. 606.chap-439
 607. 607.chap-440
 608. 608.chap-441
 609. 609.chap-442
 610. 610.chap-443
 611. 611.chap-444
 612. 612.chap-445
 613. 613.chap-446
 614. 614.chap-447
 615. 615.chap-448
 616. 616.chap-449
 617. 617.chap-450
 618. 618.chap-451
 619. 619.chap-452
 620. 620.chap-453
 621. 621.chap-454
 622. 622.chap-455
 623. 623.chap-456
 624. 624.chap-457
 625. 625.chap-458
 626. 626.chap-459
 627. 627.chap-460
 628. 628.chap-461
 629. 629.chap-462
 630. 630.chap-463
 631. 631.chap-464
 632. 632.chap-465
 633. 633.chap-466
 634. 634.chap-467
 635. 635.chap-468
 636. 636.chap-468
 637. 637.chap-469
 638. 638.chap-470
 639. 639.chap-471
 640. 640.chap-472
 641. 641.chap-473
 642. 642.chap-474
 643. 643.chap-475
 644. 644.chap-476
 645. 645.chap-477
 646. 646.chap-478
 647. 647.chap-479
 648. 648.chap-480
 649. 649.chap-481
 650. 650.chap-482
 651. 651.chap-483
 652. 652.chap-484
 653. 653.chap-485
 654. 654.chap-486
 655. 655.chap-487
 656. 656.chap-488
 657. 657.chap-489
 658. 658.chap-490
 659. 659.chap-491
 660. 660.chap-492
 661. 661.chap-493
 662. 662.chap-494
 663. 663.chap-495
 664. 664.chap-496
 665. 665.chap-497
 666. 666.chap-498
 667. 667.chap-499
 668. 668.chap-500
 669. 669.chap-501
 670. 670.chap-502
 671. 671.chap-503
 672. 672.chap-504
 673. 673.chap-505
 674. 674.chap-506
 675. 675.chap-507
 676. 676.chap-508
 677. 677.chap-509
 678. 678.chap-510
 679. 679.chap-511
 680. 680.chap-512
 681. 681.chap-513
 682. 682.chap-514
 683. 683.chap-515
 684. 684.chap-516
 685. 685.chap-517
 686. 686.chap-518
 687. 687.chap-519
 688. 688.chap-520
 689. 689.chap-521
 690. 690.chap-522
 691. 691.chap-523
 692. 692.chap-524
 693. 693.chap-525
 694. 694.chap-526
 695. 695.chap-527
 696. 696.chap-528
 697. 697.chap-529
 698. 698.chap-530
 699. 699.chap-531
 700. 700.chap-532
 701. 701.chap-533
 702. 702.chap-534
 703. 703.chap-535
 704. 704.chap-536
 705. 705.chap-537
 706. 706.chap-538
 707. 707.chap-539
 708. 708.chap-540
 709. 709.chap-541
 710. 710.chap-542
 711. 711.chap-543
 712. 712.chap-544
 713. 713.chap-545
 714. 714.chap-546
 715. 715.chap-547
 716. 716.chap-548
 717. 717.chap-549
 718. 718.chap-550
 719. 719.chap-551
 720. 720.chap-552
 721. 721.chap-553
 722. 722.chap-554
 723. 723.chap-555
 724. 724.chap-556
 725. 725.chap-557
 726. 726.chap-558
 727. 727.chap-559
 728. 728.chap-560
 729. 729.chap-561
 730. 730.chap-562
 731. 731.chap-563
 732. 732.chap-564
 733. 733.chap-565
 734. 734.chap-566
 735. 735.chap-567
 736. 736.chap-568
 737. 737.chap-569
 738. 738.chap-570
 739. 739.chap-571
 740. 740.chap-572
 741. 741.chap-573
 742. 742.chap-574
 743. 743.chap-575
 744. 744.chap-576
 745. 745.chap-577
 746. 746.chap-578
 747. 747.chap-579
 748. 748.chap-580
 749. 749.chap-581
 750. 750.chap-582
 751. 751.chap-583
 752. 752.chap-584
 753. 753.chap-585
 754. 754.chap-586
 755. 755.chap-587
 756. 756.chap-588
 757. 757.chap-589
 758. 758.chap-590
 759. 759.chap-591
 760. 760.chap-592
 761. 761.chap-593
 762. 762.chap-594
 763. 763.chap-595
 764. 764.chap-596
 765. 765.chap-597
 766. 766.chap-598
 767. 767.chap-599
 768. 768.chap-600
 769. 769.chap-601
 770. 770.chap-602
 771. 771.chap-603
 772. 772.chap-604
 773. 773.chap-605
 774. 774.chap-606
 775. 775.chap-607
 776. 776.chap-608
 777. 777.chap-609
 778. 778.chap-610
 779. 779.chap-611
 780. 780.chap-612
 781. 781.chap-613
 782. 782.chap-614
 783. 783.chap-615
 784. 784.chap-616
 785. 785.chap-617
 786. 786.chap-618
 787. 787.chap-619
 788. 788.chap-620
 789. 789.chap-621
 790. 790.chap-622
 791. 791.chap-623
 792. 792.chap-624
 793. 793.chap-625
 794. 794.chap-626
 795. 795.chap-627
 796. 796.chap-628
 797. 797.chap-629
 798. 798.chap-630
 799. 799.chap-631
 800. 800.chap-632
 801. 801.chap-633
 802. 802.chap-634
 803. 803.chap-635
 804. 804.chap-636
 805. 805.chap-637
 806. 806.chap-638
 807. 807.chap-639
 808. 808.chap-640
 809. 809.chap-641
 810. 810.chap-642
 811. 811.chap-643
 812. 812.chap-644
 813. 813.chap-645
 814. 814.chap-646
 815. 815.chap-647
 816. 816.chap-648
 817. 817.chap-649
 818. 818.chap-650
 819. 819.chap-651
 820. 820.chap-652
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Ma Phi Giá Đáo

Siêu sao ca nhạc lại xuyên không thành... tiểu thiếp của xà vương...

Tiên Thế Lục

500 năm trước một trận tiên giới đại chiến, tiên giới đã bị tàn phá khóc liệt, chỉ để lại được một cuốn sách có tên là "Tiên Thế Lục", "Tiên Thế Lục" bị một người con gái có tên là Linh Tiểu Tinh bảo quản, Linh Tiểu Tinh là nam chuyển nữ thân ... mới cái bạn theo dõi sẽ biết tiếp ^^

Bản Trường Ca Hạnh Phúc

Từ 20 năm trước Nhạn Môn tuyết tung bay, đến 20 năm sau Trường An hoa bụi, chỉ có ánh mắt chàng là chưa từng đổi thay, sáng trong như nước, 20 năm vẫn dịu dàng như thế.... Lạc Nguyệt xin gửi đến các bạn một bộ truyện nhẹ nhàng có, dễ thương có, bá đạo có, hài hước có....Mời các bạn đón đọc
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
Author Khách Lạ
E Trả lời Chapter 579Báo vi phạm
Cứ đờ đờ đờ má mày
Author Khách Lạ
E Trả lời Chapter 579Báo vi phạm
Cứ đờ đờ đờ má mày
Author Thành viên
Selina Trả lời Chapter 560Báo vi phạm
emo
Author Thành viên
Selina Trả lời Chapter 559Báo vi phạm
Ố ô thích cặp này quá
Author Thành viên
Selina Trả lời Chapter 555Báo vi phạm
emo
Author Khách Lạ
Bông Trả lời Chapter 500Báo vi phạm
Cám ơn mọi người nha
Author Khách Lạ
Bông Trả lời Chapter 480Báo vi phạm
Tội
Author Khách Lạ
lili Trả lời Chapter 471Báo vi phạm
emoemo
Author Thành viên
seiko14 Trả lời Chapter 464Báo vi phạm
emo sắp có hủ giấm nữa rồi