Truyện Dịch

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Sơ lược

Truyện Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Tận thế sau chiến tranh hạt nhân, nơi nơi đều là đống đổ nát hoang tàn,nếu ngươi may mắn còn sống, vậy tiếptheo, ngươi không thể đối mặt với nỗi sợhãi về đói khát và bệnh tật, còn cóngười nhiễm phóng xa mà biến thành dị chủng kỳquái, nhưng đối với Giang Thần mà nói,Nơi này lại là thiên được, khắp nơi đều có biệt thư cao cấp, siêu xe, còn có mỹ nữ nữa

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem2,906
Theo dõi8
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-1.2
 3. 03.chap-2
 4. 04.chap-2.2
 5. 05.chap-2.3
 6. 06.chap-3
 7. 07.chap-4.1
 8. 08.chap-4.2
 9. 09.chap-5.1
 10. 10.chap-5.2
 11. 11.chap-5.3
 12. 12.chap-6.1
 13. 13.chap-6.2
 14. 14.chap-7.1
 15. 15.chap-7.2
 16. 16.chap-7.3
 17. 17.chap-7.4
 18. 18.chap-8.1
 19. 19.chap-8.2
 20. 20.chap-8.3
 21. 21.chap-8.4
 22. 22.chap-9.1
 23. 23.chap-9.2
 24. 24.chap-9.3
 25. 25.chap-10.1
 26. 26.chap-10.2
 27. 27.chap-11.1
 28. 28.chap-11.2
 29. 29.chap-11.3
 30. 30.chap-12.1
 31. 31.chap-12.2
 32. 32.chap-12.3
 33. 33.chap-12.4
 34. 34.chap-13
 35. 35.chap-14.1
 36. 36.chap-14.2
 37. 37.chap-14.3
 38. 38.chap-15.1
 39. 39.chap-15.2
 40. 40.chap-15.3
 41. 41.chap-15.4
 42. 42.chap-16.1
 43. 43.chap-16.2
 44. 44.chap-17.1
 45. 45.chap-17.2
 46. 46.chap-17.3
 47. 47.chap-18.1
 48. 48.chap-18.2
 49. 49.chap-19.1
 50. 50.chap-19.2
 51. 51.chap-19.3
 52. 52.chap-20
 53. 53.chap-20.2
 54. 54.chap-21
 55. 55.chap-21.2
 56. 56.chap-22
 57. 57.chap-22.2
 58. 58.chap-23
 59. 59.chap-24.1
 60. 60.chap-24.2
 61. 61.chap-25
 62. 62.chap-26
 63. 63.chap-27
 64. 64.chap-28
 65. 65.chap-29.1
 66. 66.chap-29.2
 67. 67.chap-30.1
 68. 68.chap-30.2
 69. 69.chap-31
 70. 70.chap-32
 71. 71.chap-32.2
 72. 72.chap-33
 73. 73.chap-33.2
 74. 74.chap-34
 75. 75.chap-34.2
 76. 76.chap-35
 77. 77.chap-36
 78. 78.chap-37
 79. 79.chap-38
 80. 80.chap-39
 81. 81.chap-40
 82. 82.chap-41
 83. 83.chap-42
 84. 84.chap-43
 85. 85.chap-44
 86. 86.chap-45
 87. 87.chap-46
 88. 88.chap-47
 89. 89.chap-48
 90. 90.chap-49
 91. 91.chap-50
 92. 92.chap-51
 93. 93.chap-52
 94. 94.chap-53
 95. 95.chap-54
 96. 96.chap-55
 97. 97.chap-56
 98. 98.chap-57
 99. 99.chap-58
 100. 100.chap-59
 101. 101.chap-60
 102. 102.chap-61
 103. 103.chap-62
 104. 104.chap-63
 105. 105.chap-64
 106. 106.chap-65
 107. 107.chap-66
 108. 108.chap-67
 109. 109.chap-68
 110. 110.chap-69
 111. 111.chap-70
 112. 112.chap-71
 113. 113.chap-72
 114. 114.chap-73
 115. 115.chap-74
 116. 116.chap-75
 117. 117.chap-76
 118. 118.chap-77
 119. 119.chap-78
 120. 120.chap-79
 121. 121.chap-80
 122. 122.chap-81
 123. 123.chap-82
 124. 124.chap-83
 125. 125.chap-84
 126. 126.chap-85
 127. 127.chap-86
 128. 128.chap-87
 129. 129.chap-88
 130. 130.chap-89
 131. 131.chap-90
 132. 132.chap-91
 133. 133.chap-92
 134. 134.chap-93
 135. 135.chap-94
 136. 136.chap-95
 137. 137.chap-96
 138. 138.chap-97
 139. 139.chap-98
 140. 140.chap-99
 141. 141.chap-100
 142. 142.chap-101
 143. 143.chap-102
 144. 144.chap-103
 145. 145.chap-104
 146. 146.chap-105
 147. 147.chap-106
 148. 148.chap-107
 149. 149.chap-108
 150. 150.chap-109
 151. 151.chap-110
 152. 152.chap-111
 153. 153.chap-112
 154. 154.chap-113
 155. 155.chap-114
 156. 156.chap-115
 157. 157.chap-116
 158. 158.chap-117
 159. 159.chap-118
 160. 160.chap-119
 161. 161.chap-120
 162. 162.chap-121
 163. 163.chap-122
 164. 164.chap-123
 165. 165.chap-124
 166. 166.chap-125
 167. 167.chap-126
 168. 168.chap-127
 169. 169.chap-128
 170. 170.chap-129
 171. 171.chap-130
 172. 172.chap-131
 173. 173.chap-132
 174. 174.chap-133
 175. 175.chap-134
 176. 176.chap-135
 177. 177.chap-136
 178. 178.chap-137
 179. 179.chap-138
 180. 180.chap-139
 181. 181.chap-140
 182. 182.chap-141
 183. 183.chap-142
 184. 184.chap-143
 185. 185.chap-144
 186. 186.chap-145
 187. 187.chap-146
 188. 188.chap-147
 189. 189.chap-148
 190. 190.chap-149
 191. 191.chap-150
 192. 192.chap-151
 193. 193.chap-152
 194. 194.chap-153
 195. 195.chap-154
 196. 196.chap-155
 197. 197.chap-156
 198. 198.chap-157
 199. 199.chap-158
 200. 200.chap-159
 201. 201.chap-160
 202. 202.chap-161
 203. 203.chap-162
 204. 204.chap-163
 205. 205.chap-164
 206. 206.chap-165
 207. 207.chap-166
 208. 208.chap-167
 209. 209.chap-168
 210. 210.chap-169
 211. 211.chap-170
 212. 212.chap-171
 213. 213.chap-172
 214. 214.chap-173
 215. 215.chap-174
 216. 216.chap-175
 217. 217.chap-176
 218. 218.chap-177
 219. 219.chap-178
 220. 220.chap-179
 221. 221.chap-180
 222. 222.chap-181
 223. 223.chap-182
 224. 224.chap-183
 225. 225.chap-184
 226. 226.chap-185
 227. 227.chap-186
 228. 228.chap-187
 229. 229.chap-188
 230. 230.chap-189
 231. 231.chap-190
 232. 232.chap-191
 233. 233.chap-192
 234. 234.chap-1.1
 235. 235.chap-193
 236. 236.chap-194
 237. 237.chap-195
 238. 238.chap-196
 239. 239.chap-197
 240. 240.chap-198
 241. 241.chap-199
 242. 242.chap-200
 243. 243.chap-201
 244. 244.chap-202
 245. 245.chap-203
 246. 246.chap-204
 247. 247.chap-205
 248. 248.chap-206
 249. 249.chap-207
 250. 250.chap-208
 251. 251.chap-209
 252. 252.chap-210
 253. 253.chap-211
 254. 254.chap-212
 255. 255.chap-213
 256. 256.chap-214
 257. 257.chap-215
 258. 258.chap-216
 259. 259.chap-217
 260. 260.chap-218
 261. 261.chap-219
 262. 262.chap-220
 263. 263.chap-221
 264. 264.chap-222
 265. 265.chap-223
 266. 266.chap-224
 267. 267.chap-225
 268. 268.chap-226
 269. 269.chap-227
 270. 270.chap-228
 271. 271.chap-229
 272. 272.chap-230
 273. 273.chap-231
 274. 274.chap-232
 275. 275.chap-233
 276. 276.chap-234
 277. 277.chap-235
 278. 278.chap-236
 279. 279.chap-237
 280. 280.chap-238
 281. 281.chap-239
 282. 282.chap-240
 283. 283.chap-241
 284. 284.chap-242
 285. 285.chap-243
 286. 286.chap-244
 287. 287.chap-245
 288. 288.chap-246
 289. 289.chap-247
 290. 290.chap-248
 291. 291.chap-249
 292. 292.chap-250
 293. 293.chap-251
 294. 294.chap-252
 295. 295.chap-253
 296. 296.chap-254
 297. 297.chap-255
 298. 298.chap-256
 299. 299.chap-257
 300. 300.chap-258
 301. 301.chap-259
 302. 302.chap-260
 303. 303.chap-261
 304. 304.chap-262
 305. 305.chap-263
 306. 306.chap-264
 307. 307.chap-265
 308. 308.chap-266
 309. 309.chap-267
 310. 310.chap-268
 311. 311.chap-269
 312. 312.chap-270
 313. 313.chap-271
 314. 314.chap-272
 315. 315.chap-273
 316. 316.chap-274
 317. 317.chap-275
 318. 318.chap-276
 319. 319.chap-277
 320. 320.chap-278
 321. 321.chap-279
 322. 322.chap-280
 323. 323.chap-281
 324. 324.chap-282
 325. 325.chap-283
 326. 326.chap-284
 327. 327.chap-285
 328. 328.chap-286
 329. 329.chap-287
 330. 330.chap-288
 331. 331.chap-289
 332. 332.chap-290
 333. 333.chap-291
 334. 334.chap-292
 335. 335.chap-293
 336. 336.chap-294
 337. 337.chap-295
 338. 338.chap-296
 339. 339.chap-297
 340. 340.chap-298
 341. 341.chap-299
 342. 342.chap-300
 343. 343.chap-301
 344. 344.chap-302
 345. 345.chap-303
 346. 346.chap-304
 347. 347.chap-305
 348. 348.chap-306
 349. 349.chap-307
 350. 350.chap-308
 351. 351.chap-309
 352. 352.chap-310
 353. 353.chap-311
 354. 354.chap-312
 355. 355.chap-313
 356. 356.chap-314
 357. 357.chap-315
 358. 358.chap-316
 359. 359.chap-317
 360. 360.chap-318
 361. 361.chap-319
 362. 362.chap-320
 363. 363.chap-321
 364. 364.chap-322
 365. 365.chap-323
 366. 366.chap-324
 367. 367.chap-325
 368. 368.chap-326
 369. 369.chap-327
 370. 370.chap-328
 371. 371.chap-329
 372. 372.chap-330
 373. 373.chap-331
 374. 374.chap-332
 375. 375.chap-333
 376. 376.chap-334
 377. 377.chap-335
 378. 378.chap-336
 379. 379.chap-337
 380. 380.chap-338
 381. 381.chap-339
 382. 382.chap-340
 383. 383.chap-341
 384. 384.chap-342
 385. 385.chap-343
 386. 386.chap-344
 387. 387.chap-345
 388. 388.chap-346
 389. 389.chap-347
 390. 390.chap-348
 391. 391.chap-349
 392. 392.chap-350
 393. 393.chap-351
 394. 394.chap-352
 395. 395.chap-353
 396. 396.chap-354
 397. 397.chap-355
 398. 398.chap-356
 399. 399.chap-357
 400. 400.chap-358
 401. 401.chap-359
 402. 402.chap-360
 403. 403.chap-361
 404. 404.chap-362
 405. 405.chap-363
 406. 406.chap-364
 407. 407.chap-365
 408. 408.chap-366
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...
Nghịch Lânchap 131Lượt xem2,230

Nghịch Lân

Nguyên tác: Liễu Hạ Huy. Bẩm sinh phế vật, được thần rồng nhập vào người, kế thừa ý chí và năng lực của thần rồng, mọc vảy hóa vuốt, ngự thủy long tức, đi mây về gió, nhục thân vô địch. Vào thời đại mà ai cũng muốn đồ long này, Lý Mục Dương sống dưới áp lực, vì cậu ta chính là con rồng cuối cùng ở đại lục này.

Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi

Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!