Truyện Dịch

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Sơ lược

Truyện Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Tận thế sau chiến tranh hạt nhân, nơi nơi đều là đống đổ nát hoang tàn,nếu ngươi may mắn còn sống, vậy tiếptheo, ngươi không thể đối mặt với nỗi sợhãi về đói khát và bệnh tật, còn cóngười nhiễm phóng xa mà biến thành dị chủng kỳquái, nhưng đối với Giang Thần mà nói,Nơi này lại là thiên được, khắp nơi đều có biệt thư cao cấp, siêu xe, còn có mỹ nữ nữa

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem2,316
Theo dõi7
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-1.2
 3. 03.chap-2
 4. 04.chap-2.2
 5. 05.chap-2.3
 6. 06.chap-3
 7. 07.chap-4.1
 8. 08.chap-4.2
 9. 09.chap-5.1
 10. 10.chap-5.2
 11. 11.chap-5.3
 12. 12.chap-6.1
 13. 13.chap-6.2
 14. 14.chap-7.1
 15. 15.chap-7.2
 16. 16.chap-7.3
 17. 17.chap-7.4
 18. 18.chap-8.1
 19. 19.chap-8.2
 20. 20.chap-8.3
 21. 21.chap-8.4
 22. 22.chap-9.1
 23. 23.chap-9.2
 24. 24.chap-9.3
 25. 25.chap-10.1
 26. 26.chap-10.2
 27. 27.chap-11.1
 28. 28.chap-11.2
 29. 29.chap-11.3
 30. 30.chap-12.1
 31. 31.chap-12.2
 32. 32.chap-12.3
 33. 33.chap-12.4
 34. 34.chap-13
 35. 35.chap-14.1
 36. 36.chap-14.2
 37. 37.chap-14.3
 38. 38.chap-15.1
 39. 39.chap-15.2
 40. 40.chap-15.3
 41. 41.chap-15.4
 42. 42.chap-16.1
 43. 43.chap-16.2
 44. 44.chap-17.1
 45. 45.chap-17.2
 46. 46.chap-17.3
 47. 47.chap-18.1
 48. 48.chap-18.2
 49. 49.chap-19.1
 50. 50.chap-19.2
 51. 51.chap-19.3
 52. 52.chap-20
 53. 53.chap-20.2
 54. 54.chap-21
 55. 55.chap-21.2
 56. 56.chap-22
 57. 57.chap-22.2
 58. 58.chap-23
 59. 59.chap-24.1
 60. 60.chap-24.2
 61. 61.chap-25
 62. 62.chap-26
 63. 63.chap-27
 64. 64.chap-28
 65. 65.chap-29.1
 66. 66.chap-29.2
 67. 67.chap-30.1
 68. 68.chap-30.2
 69. 69.chap-31
 70. 70.chap-32
 71. 71.chap-32.2
 72. 72.chap-33
 73. 73.chap-33.2
 74. 74.chap-34
 75. 75.chap-34.2
 76. 76.chap-35
 77. 77.chap-36
 78. 78.chap-37
 79. 79.chap-38
 80. 80.chap-39
 81. 81.chap-40
 82. 82.chap-41
 83. 83.chap-42
 84. 84.chap-43
 85. 85.chap-44
 86. 86.chap-45
 87. 87.chap-46
 88. 88.chap-47
 89. 89.chap-48
 90. 90.chap-49
 91. 91.chap-50
 92. 92.chap-51
 93. 93.chap-52
 94. 94.chap-53
 95. 95.chap-54
 96. 96.chap-55
 97. 97.chap-56
 98. 98.chap-57
 99. 99.chap-58
 100. 100.chap-59
 101. 101.chap-60
 102. 102.chap-61
 103. 103.chap-62
 104. 104.chap-63
 105. 105.chap-64
 106. 106.chap-65
 107. 107.chap-66
 108. 108.chap-67
 109. 109.chap-68
 110. 110.chap-69
 111. 111.chap-70
 112. 112.chap-71
 113. 113.chap-72
 114. 114.chap-73
 115. 115.chap-74
 116. 116.chap-75
 117. 117.chap-76
 118. 118.chap-77
 119. 119.chap-78
 120. 120.chap-79
 121. 121.chap-80
 122. 122.chap-81
 123. 123.chap-82
 124. 124.chap-83
 125. 125.chap-84
 126. 126.chap-85
 127. 127.chap-86
 128. 128.chap-87
 129. 129.chap-88
 130. 130.chap-89
 131. 131.chap-90
 132. 132.chap-91
 133. 133.chap-92
 134. 134.chap-93
 135. 135.chap-94
 136. 136.chap-95
 137. 137.chap-96
 138. 138.chap-97
 139. 139.chap-98
 140. 140.chap-99
 141. 141.chap-100
 142. 142.chap-101
 143. 143.chap-102
 144. 144.chap-103
 145. 145.chap-104
 146. 146.chap-105
 147. 147.chap-106
 148. 148.chap-107
 149. 149.chap-108
 150. 150.chap-109
 151. 151.chap-110
 152. 152.chap-111
 153. 153.chap-112
 154. 154.chap-113
 155. 155.chap-114
 156. 156.chap-115
 157. 157.chap-116
 158. 158.chap-117
 159. 159.chap-118
 160. 160.chap-119
 161. 161.chap-120
 162. 162.chap-121
 163. 163.chap-122
 164. 164.chap-123
 165. 165.chap-124
 166. 166.chap-125
 167. 167.chap-126
 168. 168.chap-127
 169. 169.chap-128
 170. 170.chap-129
 171. 171.chap-130
 172. 172.chap-131
 173. 173.chap-132
 174. 174.chap-133
 175. 175.chap-134
 176. 176.chap-135
 177. 177.chap-136
 178. 178.chap-137
 179. 179.chap-138
 180. 180.chap-139
 181. 181.chap-140
 182. 182.chap-141
 183. 183.chap-142
 184. 184.chap-143
 185. 185.chap-144
 186. 186.chap-145
 187. 187.chap-146
 188. 188.chap-147
 189. 189.chap-148
 190. 190.chap-149
 191. 191.chap-150
 192. 192.chap-151
 193. 193.chap-152
 194. 194.chap-153
 195. 195.chap-154
 196. 196.chap-155
 197. 197.chap-156
 198. 198.chap-157
 199. 199.chap-158
 200. 200.chap-159
 201. 201.chap-160
 202. 202.chap-161
 203. 203.chap-162
 204. 204.chap-163
 205. 205.chap-164
 206. 206.chap-165
 207. 207.chap-166
 208. 208.chap-167
 209. 209.chap-168
 210. 210.chap-169
 211. 211.chap-170
 212. 212.chap-171
 213. 213.chap-172
 214. 214.chap-173
 215. 215.chap-174
 216. 216.chap-175
 217. 217.chap-176
 218. 218.chap-177
 219. 219.chap-178
 220. 220.chap-179
 221. 221.chap-180
 222. 222.chap-181
 223. 223.chap-182
 224. 224.chap-183
 225. 225.chap-184
 226. 226.chap-185
 227. 227.chap-186
 228. 228.chap-187
 229. 229.chap-188
 230. 230.chap-189
 231. 231.chap-190
 232. 232.chap-191
 233. 233.chap-192
 234. 234.chap-1.1
 235. 235.chap-193
 236. 236.chap-194
 237. 237.chap-195
 238. 238.chap-196
 239. 239.chap-197
 240. 240.chap-198
 241. 241.chap-199
 242. 242.chap-200
 243. 243.chap-201
 244. 244.chap-202
 245. 245.chap-203
 246. 246.chap-204
 247. 247.chap-205
 248. 248.chap-206
 249. 249.chap-207
 250. 250.chap-208
 251. 251.chap-209
 252. 252.chap-210
 253. 253.chap-211
 254. 254.chap-212
 255. 255.chap-213
 256. 256.chap-214
 257. 257.chap-215
 258. 258.chap-216
 259. 259.chap-217
 260. 260.chap-218
 261. 261.chap-219
 262. 262.chap-220
 263. 263.chap-221
 264. 264.chap-222
 265. 265.chap-223
 266. 266.chap-224
 267. 267.chap-225
 268. 268.chap-226
 269. 269.chap-227
 270. 270.chap-228
 271. 271.chap-229
 272. 272.chap-230
 273. 273.chap-231
 274. 274.chap-232
 275. 275.chap-233
 276. 276.chap-234
 277. 277.chap-235
 278. 278.chap-236
 279. 279.chap-237
 280. 280.chap-238
 281. 281.chap-239
 282. 282.chap-240
 283. 283.chap-241
 284. 284.chap-242
 285. 285.chap-243
 286. 286.chap-244
 287. 287.chap-245
 288. 288.chap-246
 289. 289.chap-247
 290. 290.chap-248
 291. 291.chap-249
 292. 292.chap-250
 293. 293.chap-251
 294. 294.chap-252
 295. 295.chap-253
 296. 296.chap-254
 297. 297.chap-255
 298. 298.chap-256
 299. 299.chap-257
 300. 300.chap-258
 301. 301.chap-259
 302. 302.chap-260
 303. 303.chap-261
 304. 304.chap-262
 305. 305.chap-263
 306. 306.chap-264
 307. 307.chap-265
 308. 308.chap-266
 309. 309.chap-267
 310. 310.chap-268
 311. 311.chap-269
 312. 312.chap-270
 313. 313.chap-271
 314. 314.chap-272
 315. 315.chap-273
 316. 316.chap-274
 317. 317.chap-275
 318. 318.chap-276
 319. 319.chap-277
 320. 320.chap-278
 321. 321.chap-279
 322. 322.chap-280
 323. 323.chap-281
 324. 324.chap-282
 325. 325.chap-283
 326. 326.chap-284
 327. 327.chap-285
 328. 328.chap-286
 329. 329.chap-287
 330. 330.chap-288
 331. 331.chap-289
 332. 332.chap-290
 333. 333.chap-291
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Luyến Khúc Trăng Lưỡi Liềm

Điền Hinh là một trạch nữ, thích tất cả các soái ca, tính cách hướng nội quái gở. Đến một ngày, có một vị học sinh thần bí chuyển trường đến, hắn soái khí mê người lại cao lãnh, nhưng lại có một ý thích đặt biệt đối với cô gái có ngoại hình xấu xí là Điền Hinh. Anh ta nói “Tôi yêu chính là bên trong của cậu” mà Điền Hình làm sao có thể không nghĩ đến thứ bên trong của cô mà hắn nói chính là “máu” của mình…

Thiếu Gia Đích Thế Giá Sủng Thê

Đêm trước khi đính hôn, tỷ tỷ phản nghịch rời nhà, cô trở thành vật hi sinh cho hào môn liên hôn ; mà anh cưới vợ, chỉ là vì hoàn thành di nguyện của ông nội, muốn ai đều không quan trọng. Sau khi kết hôn, tính cách đột nhiên thay đổi “Tiểu người câm, hóa ra em hư như vậy? Thích lén lén lút lút sao?” Cô mặt đỏ tai hồng...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!