Tùy chỉnh

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê [chap 25]

[Cập nhật lúc: 21/03/2021 16:45:24]

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 1

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 3

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 8

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 10

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 11

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 13

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 14

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 16

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 17

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 18

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 19

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 21

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 22

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 26

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 27

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 28

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 30

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 31

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 33

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 34

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 35

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 36

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 37

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 38

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 39

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 40

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 41

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 42

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 43

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 44

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 45

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 46

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 47

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 48

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 49

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 50

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 51

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 52

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 53

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 54

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 55

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 56

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 57

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 58

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 59

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 60

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 61

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 62

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 63

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 64

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 65

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 66

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 67

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 68

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 69

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 70

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 71

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 72

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 73

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 74

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 75

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 76

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 77

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 78

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 79

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 80

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 81

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 82

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 83

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 84

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 85

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 86

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 87

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 88

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 89

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 90

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 91

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 92

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 93

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 94

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 95

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 96

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 97

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 98

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 99

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 100

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 101

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 102

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 103

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 104

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 105

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 106

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 107

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 108

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 109

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 110

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 111

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 112

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 113

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 114

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 115

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 116

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 117

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 118

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 119

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 120

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 121

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 122

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 123

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 124

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 125

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 126

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 127

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 128

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 129

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 130

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 131

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 132

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 133

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 134

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 135

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 136

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 137

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 138

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 139

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 140

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 141

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 142

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 143

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 144

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 145

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 146

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 147

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 148

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 149

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 150

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 151

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 152

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 153

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 154

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 155

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 156

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 157

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 158

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 159

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25 - 160

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 25

Truyện gợi ý

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường ...
Điểm Chếtchap 11Lượt xem880

Điểm Chết

Ha on-Bith, một cậu nhóc yếu ớt từ di chứng của vụ tai nạn nghiêm trọng thời thơ ấu, cuộc sống của cậu là những chuỗi ngày địa ngục vì bị bạn bè bắt nạt. Bỗng một ngày, cậu mơ thấy mình bị giết bởi những kẻ tấn công lạ mặt. Giật mình tỉnh dậy và tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mọi chuyện lại không phải là mơ, bên trong trái tim của cậu đang chứa đựng một thứ vũ khí cực kì nguy hiểm mà ai ai cũng thèm khát...

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất

120 triệu người đã biến mất trên toàn khỏi thế giới. Yoon Sang-Hyuk đã trở thành người đầu tiên vượt qua trò chơi sinh tồn tồi tệ nhất sau 22 năm và giành được phần thưởng tối cao "Trở Về". Anh ta - Người được gọi là mạnh nhất trong số tất cả những người chơi giờ đã trở lại. Nắm trong tay tất cả những phần thưởng mà không ai khác có thể kiếm được, anh ta lại bắt đầu hành trình một lần nữa. Một mình tôi đạt cấp độ tối đa, ...

Trở Lại Thành Người Chơi

Một ngày nọ cả thế giới bỗng trờ thành một trò chơi. Quái vật xuất hiện và bắt đầu giết chóc, con người trở thành nhân vật trong trò chơi ấy và bị buộc phải thực hiện các nhiệm vụ. Một người chơi tên Kim Sehan sau khi hoàn thành trò chơi đã được trao cho cơ hội thứ hai sau khi loài người bị tuyệt diệt. Liệu anh ta có thể chiến thắng thế lực đã khiến cả thế giới biến thành chiến trường?
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
vừa ngu vừa lì
AuthorThành viên
Chi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Ngầu wa ... chỉ tiếc trog gme rank đông
AuthorKhách Lạ
Vi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Làm gỏi xong rồi anh em ơi emo
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 36Báo vi phạm
gòi chết mẹ tụi này gòi
AuthorKhách Lạ
KAa Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
Chap 33 ko dịch hả ad ơi
AuthorKhách Lạ
vie Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
giỏi quá !! Anh đẹp chai quá
AuthorKhách Lạ
Vie Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
tò mò quá
AuthorThành viên
annhi Trả lời Chapter 28Báo vi phạm
Từ từ bình tĩnh
AuthorThành viên
✿ ͜✿҈Ƙεɱ ‿✿ Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
ông xã em năm bờ oăn emo
AuthorKhách Lạ
Meii Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Ngầu wa’ tr lun áaaa
AuthorKhách Lạ
Lucy Trả lời Chapter 14Báo vi phạm
Phải hóng thôi
AuthorKhách Lạ
Thy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
emoNgầu qué , chồng e ạ