Tùy chỉnh

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê [chap 24]

[Cập nhật lúc: 17/03/2021 03:00:28]

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 1

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 3

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 8

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 10

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 11

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 13

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 14

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 16

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 17

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 18

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 19

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 21

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 22

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 26

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 27

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 28

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 30

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 31

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 33

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 34

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 35

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 36

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 37

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 38

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 39

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 40

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 41

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 42

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 43

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 44

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 45

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 46

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 47

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 48

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 49

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 50

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 51

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 52

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 53

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 54

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 55

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 56

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 57

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 58

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 59

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 60

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 61

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 62

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 63

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 64

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 65

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 66

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 67

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 68

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 69

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 70

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 71

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 72

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 73

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 74

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 75

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 76

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 77

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 78

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 79

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 80

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 81

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 82

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 83

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 84

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 85

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 86

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 87

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 88

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 89

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 90

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 91

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 92

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 93

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 94

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 95

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 96

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 97

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 98

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 99

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 100

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 101

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 102

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 103

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 104

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 105

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 106

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 107

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 108

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 109

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 110

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 111

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 112

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 113

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 114

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 115

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 116

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 117

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 118

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 119

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24 - 120

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 24

Truyện gợi ý
Máu trắngchap 35Lượt xem98,815

Máu trắng

Thế giới mà Park Hayan sống thường xuyên xuất hiện ma cà rồng và giết hại người vô tội. Vốn tưởng Hayan chỉ là một sinh viên bình thường lớn lên ở trại trẻ mồ côi, ai ngờ cô lại là 1 ma cà rồng ẩn thân với sức mạnh khó lường. Đời cô rồi sẽ lạc trôi về đâu? Hãy cùng đón xem bộ truyện Máu Trắng cho Tồm Meo Team trans và edit nhé.

Chiến Binh Từ Thế Giới Khác

Thanh niên Kang Chul Ho là một điển hình của đại đa số sinh viên đại học vừa ra trường: thất nghiệp, nợ nần, mồm ngậm hành,... Một hôm, thanh niên này lướt web tìm việc làm thì đhs lại bị xuyên không sang một thế giới khác toàn là chiến tranh. Với thân phận mới là Parsons, liệu thanh niên này phế vật này có thể chứng minh rằng mình xứng đáng làm main của bộ truyện?

Xếp Hạng Bắt Nạt

Neon mask, một streamer điên khùng không thể bắt giữ được cùng với kênh của mình lập một bảng xếp hạng các tên tội phạm chuyên bắt nạt học sinh khác và treo thưởng cho ai hạ được chúng. Hắn tuyên bố rằng: “Bọn bắt nạt chúng mày đã cướp đi niềm vui, gia đình của nhiều người khác, vậy thì tao sẽ đại diện cho họ giẫm đạp lên tất cả mọi thứ của chúng mày”
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
vừa ngu vừa lì
AuthorThành viên
Chi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Ngầu wa ... chỉ tiếc trog gme rank đông
AuthorKhách Lạ
Vi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Làm gỏi xong rồi anh em ơi emo
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 36Báo vi phạm
gòi chết mẹ tụi này gòi
AuthorKhách Lạ
KAa Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
Chap 33 ko dịch hả ad ơi
AuthorKhách Lạ
vie Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
giỏi quá !! Anh đẹp chai quá
AuthorKhách Lạ
Vie Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
tò mò quá
AuthorThành viên
annhi Trả lời Chapter 28Báo vi phạm
Từ từ bình tĩnh
AuthorThành viên
✿ ͜✿҈Ƙεɱ ‿✿ Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
ông xã em năm bờ oăn emo
AuthorKhách Lạ
Meii Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Ngầu wa’ tr lun áaaa
AuthorKhách Lạ
Lucy Trả lời Chapter 14Báo vi phạm
Phải hóng thôi
AuthorKhách Lạ
Thy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
emoNgầu qué , chồng e ạ