Tùy chỉnh

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê [chap 23]

[Cập nhật lúc: 07/03/2021 21:00:08]

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 1

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 3

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 8

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 10

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 11

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 13

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 14

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 16

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 17

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 18

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 19

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 21

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 22

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 26

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 27

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 28

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 30

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 31

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 33

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 34

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 35

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 36

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 37

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 38

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 39

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 40

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 41

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 42

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 43

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 44

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 45

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 46

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 47

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 48

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 49

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 50

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 51

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 52

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 53

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 54

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 55

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 56

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 57

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 58

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 59

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 60

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 61

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 62

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 63

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 64

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 65

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 66

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 67

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 68

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 69

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 70

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 71

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 72

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 73

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 74

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 75

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 76

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 77

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 78

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 79

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 80

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 81

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 82

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 83

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 84

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 85

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 86

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 87

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 88

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 89

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 90

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 91

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 92

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 93

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 94

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 95

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 96

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 97

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 98

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 99

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 100

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 101

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 102

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 103

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 104

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 105

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 106

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 107

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 108

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 109

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 110

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 111

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 112

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 113

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 114

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 115

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 116

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 117

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 118

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 119

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23 - 120

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 23

Truyện gợi ý

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất

120 triệu người đã biến mất trên toàn khỏi thế giới. Yoon Sang-Hyuk đã trở thành người đầu tiên vượt qua trò chơi sinh tồn tồi tệ nhất sau 22 năm và giành được phần thưởng tối cao "Trở Về". Anh ta - Người được gọi là mạnh nhất trong số tất cả những người chơi giờ đã trở lại. Nắm trong tay tất cả những phần thưởng mà không ai khác có thể kiếm được, anh ta lại bắt đầu hành trình một lần nữa. Một mình tôi đạt cấp độ tối đa, ...
Kagerou Dazechap 36Lượt xem6,213

Kagerou Daze

Nhân vật chính là chàng trai Shintaro - một tên NEET chính hiệu - đã tự khóa mình trong phòng suốt 2 năm trời. Đang sống trong yên bình thì 1 năm trước, cô nhóc điện tử tên là Ene, xuất hiện trên màn hình máy tính của cậu khi cậu mở email mà ai đó đã gửi đến, và từ đó Ene đã trở thành 1 phần tử phiền hà không thể thiếu trong cuộc sống nhạt nhẽo của Shintaro. Một cốt truyện độc đáo với những nhân vật mang trên mình khả năng về "mắt" kì bí, ...
Máu trắngchap 35Lượt xem100,378

Máu trắng

Thế giới mà Park Hayan sống thường xuyên xuất hiện ma cà rồng và giết hại người vô tội. Vốn tưởng Hayan chỉ là một sinh viên bình thường lớn lên ở trại trẻ mồ côi, ai ngờ cô lại là 1 ma cà rồng ẩn thân với sức mạnh khó lường. Đời cô rồi sẽ lạc trôi về đâu? Hãy cùng đón xem bộ truyện Máu Trắng cho Tồm Meo Team trans và edit nhé.
Điểm Chếtchap 11Lượt xem880

Điểm Chết

Ha on-Bith, một cậu nhóc yếu ớt từ di chứng của vụ tai nạn nghiêm trọng thời thơ ấu, cuộc sống của cậu là những chuỗi ngày địa ngục vì bị bạn bè bắt nạt. Bỗng một ngày, cậu mơ thấy mình bị giết bởi những kẻ tấn công lạ mặt. Giật mình tỉnh dậy và tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mọi chuyện lại không phải là mơ, bên trong trái tim của cậu đang chứa đựng một thứ vũ khí cực kì nguy hiểm mà ai ai cũng thèm khát...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
vừa ngu vừa lì
AuthorThành viên
Chi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Ngầu wa ... chỉ tiếc trog gme rank đông
AuthorKhách Lạ
Vi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Làm gỏi xong rồi anh em ơi emo
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 36Báo vi phạm
gòi chết mẹ tụi này gòi
AuthorKhách Lạ
KAa Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
Chap 33 ko dịch hả ad ơi
AuthorKhách Lạ
vie Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
giỏi quá !! Anh đẹp chai quá
AuthorKhách Lạ
Vie Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
tò mò quá
AuthorThành viên
annhi Trả lời Chapter 28Báo vi phạm
Từ từ bình tĩnh
AuthorThành viên
✿ ͜✿҈Ƙεɱ ‿✿ Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
ông xã em năm bờ oăn emo
AuthorKhách Lạ
Meii Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Ngầu wa’ tr lun áaaa
AuthorKhách Lạ
Lucy Trả lời Chapter 14Báo vi phạm
Phải hóng thôi
AuthorKhách Lạ
Thy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
emoNgầu qué , chồng e ạ