Tùy chỉnh

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê [chap 20]

[Cập nhật lúc: 18/02/2021 09:30:08]

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 1

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 3

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 8

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 10

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 11

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 13

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 14

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 16

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 17

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 18

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 19

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 21

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 22

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 26

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 27

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 28

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 30

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 31

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 33

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 34

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 35

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 36

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 37

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 38

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 39

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 40

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 41

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 42

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 43

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 44

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 45

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 46

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 47

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 48

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 49

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 50

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 51

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 52

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 53

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 54

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 55

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 56

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 57

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 58

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 59

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 60

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 61

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 62

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 63

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 64

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 65

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 66

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 67

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 68

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 69

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 70

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 71

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 72

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 73

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 74

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 75

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 76

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 77

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 78

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 79

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 80

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 81

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 82

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 83

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 84

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 85

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 86

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 87

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 88

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 89

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 90

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 91

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 92

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 93

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 94

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 95

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 96

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 97

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 98

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 99

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 100

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 101

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 102

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 103

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 104

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 105

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 106

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 107

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 108

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 109

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 110

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 111

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 112

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 113

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 114

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 115

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 116

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 117

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 118

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 119

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 120

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 121

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 122

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 123

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 124

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 125

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 126

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 127

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 128

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 129

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 130

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 131

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 132

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 133

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 134

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 135

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 136

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 137

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 138

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 139

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 140

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 141

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 142

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 143

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 144

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 145

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 146

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 147

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 148

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 149

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 150

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 151

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 152

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 153

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 154

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20 - 155

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 20

Truyện gợi ý
Người Xấuchap 31Lượt xem21,488

Người Xấu

Để trở thành hình mẫu lý tưởng của người con gái ấy, trong suốt 10 năm qua tôi đã diễn vai thanh niên tốt bụng tới mức được gọi là thiên thần! Tuy nhiên, cô ấy lại nói rằng mình thích trai hư và trai tốt là một bọn cực kì nhàm chán... Vậy thì ngay từ hôm nay, tôi chẳng cần phải diễn làm gì nữa! Tôi sẽ trở lại với con người thật của mình - một kẻ xấu chính hiệu!

Trở Lại Thành Người Chơi

Một ngày nọ cả thế giới bỗng trờ thành một trò chơi. Quái vật xuất hiện và bắt đầu giết chóc, con người trở thành nhân vật trong trò chơi ấy và bị buộc phải thực hiện các nhiệm vụ. Một người chơi tên Kim Sehan sau khi hoàn thành trò chơi đã được trao cho cơ hội thứ hai sau khi loài người bị tuyệt diệt. Liệu anh ta có thể chiến thắng thế lực đã khiến cả thế giới biến thành chiến trường?

Nhật Tà Nguyệt Ma

Một đôi trai gái trải qua một đêm, phát hiện mình đã mất sạch trí nhớ, họ không thể không kết bạn cùng nhau lên đường tìm lại ký ức. Qua vô số trận chiến, họ biết bản thân chính là Nhật Tà và Nguyệt Ma từng chấn nhiếp giang hồ trong truyền thuyết. Nhân vật chấn kinh thiên hạ này, tại sao lại mất đi trí nhớ? Đón xem tại beeng.net nha!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
vừa ngu vừa lì
AuthorThành viên
Chi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Ngầu wa ... chỉ tiếc trog gme rank đông
AuthorKhách Lạ
Vi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Làm gỏi xong rồi anh em ơi emo
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 36Báo vi phạm
gòi chết mẹ tụi này gòi
AuthorKhách Lạ
KAa Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
Chap 33 ko dịch hả ad ơi
AuthorKhách Lạ
vie Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
giỏi quá !! Anh đẹp chai quá
AuthorKhách Lạ
Vie Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
tò mò quá
AuthorThành viên
annhi Trả lời Chapter 28Báo vi phạm
Từ từ bình tĩnh
AuthorThành viên
✿ ͜✿҈Ƙεɱ ‿✿ Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
ông xã em năm bờ oăn emo
AuthorKhách Lạ
Meii Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Ngầu wa’ tr lun áaaa
AuthorKhách Lạ
Lucy Trả lời Chapter 14Báo vi phạm
Phải hóng thôi
AuthorKhách Lạ
Thy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
emoNgầu qué , chồng e ạ