Tùy chỉnh

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê [chap 9]

[Cập nhật lúc: 03/12/2020 03:26:21]

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 1

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 3

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 8

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 10

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 11

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 13

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 14

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 16

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 17

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 18

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 19

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 21

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 22

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 26

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 27

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 28

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 30

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 31

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 33

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 34

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 35

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 36

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 37

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 38

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 39

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 40

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 41

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 42

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 43

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 44

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 45

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 46

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 47

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 48

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 49

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 50

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 51

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 52

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 53

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 54

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 55

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 56

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 57

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 58

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 59

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 60

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 61

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 62

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 63

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 64

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 65

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 66

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 67

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 68

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 69

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 70

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 71

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 72

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 73

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 74

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 75

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 76

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 77

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 78

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 79

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 80

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 81

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 82

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 83

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 84

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 85

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 86

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 87

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 88

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 89

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 90

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 91

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 92

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 93

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 94

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 95

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 96

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 97

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 98

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 99

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 100

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 101

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 102

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 103

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 104

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 105

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 106

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 107

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 108

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 109

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 110

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 111

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 112

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 113

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 114

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 115

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 116

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 117

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 118

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 119

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 120

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 121

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 122

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 123

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 124

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 125

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 126

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 127

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 128

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 129

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 130

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 131

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 132

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 133

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 134

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 135

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 136

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 137

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 138

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 139

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9 - 140

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 9

Truyện gợi ý
Máu trắngchap 35Lượt xem141,921

Máu trắng

Thế giới mà Park Hayan sống thường xuyên xuất hiện ma cà rồng và giết hại người vô tội. Vốn tưởng Hayan chỉ là một sinh viên bình thường lớn lên ở trại trẻ mồ côi, ai ngờ cô lại là 1 ma cà rồng ẩn thân với sức mạnh khó lường. Đời cô rồi sẽ lạc trôi về đâu? Hãy cùng đón xem bộ truyện Máu Trắng cho Tồm Meo Team trans và edit nhé.
Người Xấuchap 31Lượt xem21,488

Người Xấu

Để trở thành hình mẫu lý tưởng của người con gái ấy, trong suốt 10 năm qua tôi đã diễn vai thanh niên tốt bụng tới mức được gọi là thiên thần! Tuy nhiên, cô ấy lại nói rằng mình thích trai hư và trai tốt là một bọn cực kì nhàm chán... Vậy thì ngay từ hôm nay, tôi chẳng cần phải diễn làm gì nữa! Tôi sẽ trở lại với con người thật của mình - một kẻ xấu chính hiệu!

Trở Lại Thành Người Chơi

Một ngày nọ cả thế giới bỗng trờ thành một trò chơi. Quái vật xuất hiện và bắt đầu giết chóc, con người trở thành nhân vật trong trò chơi ấy và bị buộc phải thực hiện các nhiệm vụ. Một người chơi tên Kim Sehan sau khi hoàn thành trò chơi đã được trao cho cơ hội thứ hai sau khi loài người bị tuyệt diệt. Liệu anh ta có thể chiến thắng thế lực đã khiến cả thế giới biến thành chiến trường?
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
vừa ngu vừa lì
AuthorThành viên
Chi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Ngầu wa ... chỉ tiếc trog gme rank đông
AuthorKhách Lạ
Vi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Làm gỏi xong rồi anh em ơi emo
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 36Báo vi phạm
gòi chết mẹ tụi này gòi
AuthorKhách Lạ
KAa Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
Chap 33 ko dịch hả ad ơi
AuthorKhách Lạ
vie Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
giỏi quá !! Anh đẹp chai quá
AuthorKhách Lạ
Vie Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
tò mò quá
AuthorThành viên
annhi Trả lời Chapter 28Báo vi phạm
Từ từ bình tĩnh
AuthorThành viên
✿ ͜✿҈Ƙεɱ ‿✿ Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
ông xã em năm bờ oăn emo
AuthorKhách Lạ
Meii Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Ngầu wa’ tr lun áaaa
AuthorKhách Lạ
Lucy Trả lời Chapter 14Báo vi phạm
Phải hóng thôi
AuthorKhách Lạ
Thy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
emoNgầu qué , chồng e ạ