Tùy chỉnh

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê [chap 7]

[Cập nhật lúc: 15/11/2020 19:15:02]

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 1

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 3

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 8

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 10

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 11

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 13

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 14

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 16

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 17

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 18

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 19

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 21

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 22

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 26

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 27

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 28

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 30

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 31

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 33

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 34

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 35

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 36

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 37

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 38

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 39

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 40

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 41

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 42

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 43

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 44

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 45

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 46

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 47

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 48

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 49

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 50

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 51

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 52

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 53

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 54

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 55

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 56

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 57

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 58

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 59

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 60

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 61

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 62

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 63

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 64

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 65

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 66

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 67

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 68

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 69

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 70

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 71

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 72

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 73

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 74

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 75

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 76

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 77

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 78

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 79

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 80

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 81

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 82

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 83

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 84

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 85

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 86

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 87

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 88

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 89

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 90

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 91

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 92

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 93

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 94

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 95

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 96

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 97

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 98

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 99

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 100

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 101

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 102

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 103

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 104

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 105

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 106

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 107

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 108

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 109

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 110

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 111

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 112

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 113

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 114

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 115

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 116

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 117

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 118

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 119

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7 - 120

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 7

Truyện gợi ý

Xếp Hạng Bắt Nạt

Neon mask, một streamer điên khùng không thể bắt giữ được cùng với kênh của mình lập một bảng xếp hạng các tên tội phạm chuyên bắt nạt học sinh khác và treo thưởng cho ai hạ được chúng. Hắn tuyên bố rằng: “Bọn bắt nạt chúng mày đã cướp đi niềm vui, gia đình của nhiều người khác, vậy thì tao sẽ đại diện cho họ giẫm đạp lên tất cả mọi thứ của chúng mày”

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...

Trở Lại Thành Người Chơi

Một ngày nọ cả thế giới bỗng trờ thành một trò chơi. Quái vật xuất hiện và bắt đầu giết chóc, con người trở thành nhân vật trong trò chơi ấy và bị buộc phải thực hiện các nhiệm vụ. Một người chơi tên Kim Sehan sau khi hoàn thành trò chơi đã được trao cho cơ hội thứ hai sau khi loài người bị tuyệt diệt. Liệu anh ta có thể chiến thắng thế lực đã khiến cả thế giới biến thành chiến trường?
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
vừa ngu vừa lì
AuthorThành viên
Chi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Ngầu wa ... chỉ tiếc trog gme rank đông
AuthorKhách Lạ
Vi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Làm gỏi xong rồi anh em ơi emo
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 36Báo vi phạm
gòi chết mẹ tụi này gòi
AuthorKhách Lạ
KAa Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
Chap 33 ko dịch hả ad ơi
AuthorKhách Lạ
vie Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
giỏi quá !! Anh đẹp chai quá
AuthorKhách Lạ
Vie Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
tò mò quá
AuthorThành viên
annhi Trả lời Chapter 28Báo vi phạm
Từ từ bình tĩnh
AuthorThành viên
✿ ͜✿҈Ƙεɱ ‿✿ Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
ông xã em năm bờ oăn emo
AuthorKhách Lạ
Meii Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Ngầu wa’ tr lun áaaa
AuthorKhách Lạ
Lucy Trả lời Chapter 14Báo vi phạm
Phải hóng thôi
AuthorKhách Lạ
Thy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
emoNgầu qué , chồng e ạ