Tùy chỉnh

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê [chap 5]

[Cập nhật lúc: 12/11/2020 22:45:45]

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 1

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 3

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 8

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 10

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 11

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 13

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 14

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 16

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 17

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 18

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 19

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 21

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 22

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 26

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 27

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 28

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 30

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 31

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 33

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 34

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 35

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 36

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 37

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 38

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 39

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 40

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 41

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 42

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 43

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 44

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 45

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 46

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 47

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 48

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 49

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 50

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 51

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 52

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 53

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 54

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 55

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 56

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 57

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 58

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 59

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 60

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 61

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 62

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 63

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 64

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 65

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 66

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 67

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 68

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 69

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 70

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 71

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 72

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 73

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 74

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 75

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 76

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 77

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 78

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 79

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 80

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 81

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 82

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 83

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 84

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 85

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 86

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 87

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 88

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 89

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 90

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 91

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 92

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 93

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 94

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 95

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 96

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 97

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 98

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 99

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 100

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 101

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 102

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 103

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 104

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 105

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 106

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 107

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 108

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 109

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 110

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 111

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 112

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 113

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 114

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 115

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 116

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 117

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 118

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 119

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 120

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 121

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 122

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 123

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 124

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 125

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 126

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 127

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 128

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 129

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 130

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 131

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 132

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 133

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 134

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5 - 135

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 5

Truyện gợi ý

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

Năm 18 tuổi, Kim Gi Gyu thức tỉnh thành một người chơi. Cậu tưởng rằng đời cậu đã rẽ sang con đường thành công và vinh quang, rằng cậu sẽ chinh phục ‘toà tháp’ và đóng lại những ‘cánh cổng’... nhưng kể cả sau khi hoàn thành màn hướng dẫn, cậu vẫn level 1. Và kể từ đấy, ngày nào cậu cũng giết một con goblin, nhưng cậu vẫn chỉ ở level 1. 5 năm dài đằng đẵng, cậu vẫn lẹt đẹt level 1 và người khác đã sỉ nhục cậu với câu nói. ...

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường ...

Tái Sinh Thành Nhện

Một thế giới mà anh hùng và ma vương liên tục đối đầu nhau, sức mạnh ma thuật của họ sinh ra trong trận chiến đã xuyên qua một thế giới khác và làm nổ chết một lớp học sinh trung học, những học sinh đó được hồi sinh lại ở thế giới khác. Nhân vật chính người của chúng ta là một người kém nổi tiếng nhất lớp, đã tái sinh thành nhện, cô nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh bằng một ý chí mạnh mẽ để có thể sống sót được ở thế giới ...
Kagerou Dazechap 36Lượt xem5,968

Kagerou Daze

Nhân vật chính là chàng trai Shintaro - một tên NEET chính hiệu - đã tự khóa mình trong phòng suốt 2 năm trời. Đang sống trong yên bình thì 1 năm trước, cô nhóc điện tử tên là Ene, xuất hiện trên màn hình máy tính của cậu khi cậu mở email mà ai đó đã gửi đến, và từ đó Ene đã trở thành 1 phần tử phiền hà không thể thiếu trong cuộc sống nhạt nhẽo của Shintaro. Một cốt truyện độc đáo với những nhân vật mang trên mình khả năng về "mắt" kì bí, ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorThành viên
Chi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Ngầu wa ... chỉ tiếc trog gme rank đông
AuthorKhách Lạ
Vi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Làm gỏi xong rồi anh em ơi emo
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 36Báo vi phạm
gòi chết mẹ tụi này gòi
AuthorKhách Lạ
KAa Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
Chap 33 ko dịch hả ad ơi
AuthorKhách Lạ
vie Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
giỏi quá !! Anh đẹp chai quá
AuthorKhách Lạ
Vie Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
tò mò quá
AuthorThành viên
annhi Trả lời Chapter 28Báo vi phạm
Từ từ bình tĩnh
AuthorThành viên
✿ ͜✿҈Ƙεɱ ‿✿ Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
ông xã em năm bờ oăn emo
AuthorKhách Lạ
Meii Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Ngầu wa’ tr lun áaaa
AuthorKhách Lạ
Lucy Trả lời Chapter 14Báo vi phạm
Phải hóng thôi
AuthorKhách Lạ
Thy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
emoNgầu qué , chồng e ạ