Tùy chỉnh

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê [chap 4]

[Cập nhật lúc: 12/11/2020 22:45:45]

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 1

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 3

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 8

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 10

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 11

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 13

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 14

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 16

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 17

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 18

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 19

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 21

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 22

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 26

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 27

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 28

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 30

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 31

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 33

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 34

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 35

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 36

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 37

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 38

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 39

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 40

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 41

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 42

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 43

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 44

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 45

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 46

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 47

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 48

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 49

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 50

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 51

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 52

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 53

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 54

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 55

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 56

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 57

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 58

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 59

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 60

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 61

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 62

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 63

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 64

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 65

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 66

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 67

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 68

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 69

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 70

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 71

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 72

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 73

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 74

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 75

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 76

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 77

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 78

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 79

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 80

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 81

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 82

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 83

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 84

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 85

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 86

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 87

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 88

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 89

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 90

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 91

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 92

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 93

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 94

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 95

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 96

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 97

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 98

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 99

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 100

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 101

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 102

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 103

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 104

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 105

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 106

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 107

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 108

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 109

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 110

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 111

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 112

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 113

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 114

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 115

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 116

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 117

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 118

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4 - 119

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 4

Truyện gợi ý

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất

120 triệu người đã biến mất trên toàn khỏi thế giới. Yoon Sang-Hyuk đã trở thành người đầu tiên vượt qua trò chơi sinh tồn tồi tệ nhất sau 22 năm và giành được phần thưởng tối cao "Trở Về". Anh ta - Người được gọi là mạnh nhất trong số tất cả những người chơi giờ đã trở lại. Nắm trong tay tất cả những phần thưởng mà không ai khác có thể kiếm được, anh ta lại bắt đầu hành trình một lần nữa. Một mình tôi đạt cấp độ tối đa, ...

Trở Lại Thành Người Chơi

Một ngày nọ cả thế giới bỗng trờ thành một trò chơi. Quái vật xuất hiện và bắt đầu giết chóc, con người trở thành nhân vật trong trò chơi ấy và bị buộc phải thực hiện các nhiệm vụ. Một người chơi tên Kim Sehan sau khi hoàn thành trò chơi đã được trao cho cơ hội thứ hai sau khi loài người bị tuyệt diệt. Liệu anh ta có thể chiến thắng thế lực đã khiến cả thế giới biến thành chiến trường?
Máu trắngchap 35Lượt xem87,278

Máu trắng

Thế giới mà Park Hayan sống thường xuyên xuất hiện ma cà rồng và giết hại người vô tội. Vốn tưởng Hayan chỉ là một sinh viên bình thường lớn lên ở trại trẻ mồ côi, ai ngờ cô lại là 1 ma cà rồng ẩn thân với sức mạnh khó lường. Đời cô rồi sẽ lạc trôi về đâu? Hãy cùng đón xem bộ truyện Máu Trắng cho Tồm Meo Team trans và edit nhé.

Nhật Tà Nguyệt Ma

Một đôi trai gái trải qua một đêm, phát hiện mình đã mất sạch trí nhớ, họ không thể không kết bạn cùng nhau lên đường tìm lại ký ức. Qua vô số trận chiến, họ biết bản thân chính là Nhật Tà và Nguyệt Ma từng chấn nhiếp giang hồ trong truyền thuyết. Nhân vật chấn kinh thiên hạ này, tại sao lại mất đi trí nhớ? Đón xem tại beeng.net nha!
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorThành viên
Chi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Ngầu wa ... chỉ tiếc trog gme rank đông
AuthorKhách Lạ
Vi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Làm gỏi xong rồi anh em ơi emo
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 36Báo vi phạm
gòi chết mẹ tụi này gòi
AuthorKhách Lạ
KAa Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
Chap 33 ko dịch hả ad ơi
AuthorKhách Lạ
vie Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
giỏi quá !! Anh đẹp chai quá
AuthorKhách Lạ
Vie Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
tò mò quá
AuthorThành viên
annhi Trả lời Chapter 28Báo vi phạm
Từ từ bình tĩnh
AuthorThành viên
✿ ͜✿҈Ƙεɱ ‿✿ Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
ông xã em năm bờ oăn emo
AuthorKhách Lạ
Meii Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Ngầu wa’ tr lun áaaa
AuthorKhách Lạ
Lucy Trả lời Chapter 14Báo vi phạm
Phải hóng thôi
AuthorKhách Lạ
Thy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
emoNgầu qué , chồng e ạ