Tùy chỉnh

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê [chap 0]

[Cập nhật lúc: 09/11/2020 12:02:48]

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 1

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 2

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 3

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 4

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 5

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 6

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 7

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 8

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 9

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 10

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 11

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 12

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 13

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 14

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 15

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 16

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 17

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 18

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 19

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 20

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 21

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 22

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 23

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 24

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 25

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 26

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 27

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 28

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 29

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 30

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 31

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 32

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 33

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 34

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 35

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 36

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 37

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 38

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 39

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 40

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 41

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 42

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 43

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 44

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 45

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 46

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 47

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 48

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 49

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 50

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 51

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 52

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 53

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 54

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 55

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 56

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 57

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 58

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 59

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 60

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 61

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 62

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 63

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 64

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 65

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 66

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 67

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 68

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 69

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 70

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 71

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 72

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 73

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 74

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 75

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 76

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 77

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 78

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 79

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 80

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 81

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 82

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 83

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 84

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 85

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 86

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 87

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 88

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 89

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 90

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 91

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 92

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 93

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 94

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 95

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 96

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 97

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 98

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 99

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 100

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 101

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 102

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 103

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 104

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 105

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 106

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 107

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 108

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 109

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 110

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 111

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 112

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 113

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 114

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 115

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 116

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 117

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 118

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 119

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 120

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 121

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 122

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 123

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 124

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 125

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 126

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 127

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 128

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 129

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 130

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 131

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 132

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 133

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 134

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 135

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 136

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 137

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 138

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 139

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 140

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 141

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 142

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 143

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 144

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 145

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 146

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 147

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 148

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 149

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 150

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 151

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 152

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 153

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 154

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 155

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 156

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 157

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 158

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 159

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 160

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 161

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 162

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 163

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 164

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 165

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 166

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 167

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 168

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 169

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 170

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 171

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 172

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 173

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 174

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 175

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 176

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 177

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 178

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 179

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 180

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 181

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 182

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 183

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 184

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 185

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 186

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 187

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 188

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 189

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 190

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 191

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 192

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 193

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 194

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 195

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 196

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 197

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 198

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 199

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0 - 200

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê chap 0

Truyện gợi ý
Điểm Chếtchap 11Lượt xem955

Điểm Chết

Ha on-Bith, một cậu nhóc yếu ớt từ di chứng của vụ tai nạn nghiêm trọng thời thơ ấu, cuộc sống của cậu là những chuỗi ngày địa ngục vì bị bạn bè bắt nạt. Bỗng một ngày, cậu mơ thấy mình bị giết bởi những kẻ tấn công lạ mặt. Giật mình tỉnh dậy và tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mọi chuyện lại không phải là mơ, bên trong trái tim của cậu đang chứa đựng một thứ vũ khí cực kì nguy hiểm mà ai ai cũng thèm khát...

Chiến Binh Từ Thế Giới Khác

Thanh niên Kang Chul Ho là một điển hình của đại đa số sinh viên đại học vừa ra trường: thất nghiệp, nợ nần, mồm ngậm hành,... Một hôm, thanh niên này lướt web tìm việc làm thì đhs lại bị xuyên không sang một thế giới khác toàn là chiến tranh. Với thân phận mới là Parsons, liệu thanh niên này phế vật này có thể chứng minh rằng mình xứng đáng làm main của bộ truyện?

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất

120 triệu người đã biến mất trên toàn khỏi thế giới. Yoon Sang-Hyuk đã trở thành người đầu tiên vượt qua trò chơi sinh tồn tồi tệ nhất sau 22 năm và giành được phần thưởng tối cao "Trở Về". Anh ta - Người được gọi là mạnh nhất trong số tất cả những người chơi giờ đã trở lại. Nắm trong tay tất cả những phần thưởng mà không ai khác có thể kiếm được, anh ta lại bắt đầu hành trình một lần nữa. Một mình tôi đạt cấp độ tối đa, ...

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

Năm 18 tuổi, Kim Gi Gyu thức tỉnh thành một người chơi. Cậu tưởng rằng đời cậu đã rẽ sang con đường thành công và vinh quang, rằng cậu sẽ chinh phục ‘toà tháp’ và đóng lại những ‘cánh cổng’... nhưng kể cả sau khi hoàn thành màn hướng dẫn, cậu vẫn level 1. Và kể từ đấy, ngày nào cậu cũng giết một con goblin, nhưng cậu vẫn chỉ ở level 1. 5 năm dài đằng đẵng, cậu vẫn lẹt đẹt level 1 và người khác đã sỉ nhục cậu với câu nói. ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
vừa ngu vừa lì
AuthorThành viên
Chi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Ngầu wa ... chỉ tiếc trog gme rank đông
AuthorKhách Lạ
Vi Trả lời Chapter 37Báo vi phạm
Làm gỏi xong rồi anh em ơi emo
AuthorThành viên
NA Trả lời Chapter 36Báo vi phạm
gòi chết mẹ tụi này gòi
AuthorKhách Lạ
KAa Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
Chap 33 ko dịch hả ad ơi
AuthorKhách Lạ
vie Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
giỏi quá !! Anh đẹp chai quá
AuthorKhách Lạ
Vie Trả lời Chapter 31Báo vi phạm
tò mò quá
AuthorThành viên
annhi Trả lời Chapter 28Báo vi phạm
Từ từ bình tĩnh
AuthorThành viên
✿ ͜✿҈Ƙεɱ ‿✿ Trả lời Chapter 20Báo vi phạm
ông xã em năm bờ oăn emo
AuthorKhách Lạ
Meii Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Ngầu wa’ tr lun áaaa
AuthorKhách Lạ
Lucy Trả lời Chapter 14Báo vi phạm
Phải hóng thôi
AuthorKhách Lạ
Thy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
emoNgầu qué , chồng e ạ